VAALIOHJELMA

KAIKKI MUKAAN INHIMILLISEMMÄN KOTKAN PUOLESTA

Tulevaisuuden Kotka on asukkaiden elämän, talouskasvun ja työllisyyden moottori.

Talouskasvu ja työllisyyden kehitys määrittävät Kotkan tulevaisuuden. Hallituksen leikkauslinja ei tuo ratkaisua Suomen eikä Kotkan tilanteeseen. Jatkuvien leikkausten sijaan tulevalla kaudella on edistettävä asukkaiden sujuvaa arkea, suotuisaa talouskasvua, työllisyyttä ja yritysten menestymistä.

Olemme valmiita turvaamaan palveluiden tasoa. Menojen kasvun hillitsemiseksi pyrimme jatkamaan järkeviä rakenteellisia muutoksia ja arvioimme talouden tasapainotusohjelman toimenpiteitä.

Kotkan vaikea taloudellinen tilanne johtuu korkeasta työttömyydestä ja siitä aiheutuvasta verotulojen vajeesta. Työttömyyden aiheuttamat kustannukset näkyvät kasvavina toimeentulotuki- ja KELA-maksuina. Näitä kustannuksia emme saa pienemmäksi leikkaamalla ikäihmisten palveluista, varhaiskasvatuksesta , opetuksesta tai kulttuurista ja liikunnasta.

Tulevalla valtuustokaudella teemme työtä sen eteen, että Kotkan suunta kääntyy parempaan. Kotkaan on saatava työpaikkoja tuovia investointeja. Kestävän talouden edellytys on terve väestörakenne. Tavoitteeksi on asetettava väestön ikääntymiskierteen katkaisu.

Palvelut luovat kuntalaisille hyvinvointia Kotkassa ja maakunnassa

Kotka tuottaa jatkossakin kuntalaisille tärkeitä palveluja. Haluamme turvata lapsillemme ja nuorillemme oikeuden laadukkaaseen kasvatukseen ja opetukseen. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut näemme kuntalaisten hyvinvointia lisäävinä tekijöinä, kuten viihtyisä asuinympäristö puistoineen.

Haluamme huolehtia siitä, että kotkalaiset saavat tarvitsemiaan julkisia palveluita oikea-aikaisesti ja laadukkaasti tuotettuina senkin jälkeen kun ne ovat siirtyneet

maakunnan vastuulle. Kotkan on oltava maakunnan aktiivinen kumppani. Yhteistyö edellyttää hyvää vuorovaikutusta maakuntahallinnon ja muiden kuntien kanssa.

Tulevaisuuden Kotkassa terveyden edistäminen on tärkeä painopiste. Ikäihmisten kasvava määrä ja syntyvä palvelutarve edellyttävät kaupungin aktiivista osallisuutta ikäihmisten arjessa. Ihmisten syrjäytyminen on ongelma, jota pitää torjua monin keinoin. Mielenterveys- ja päihdetyössä on päästävä vihdoin sanoista tekoihin.

Hyvä kuntajohtaminen edellyttää kykyä ymmärtää kokonaisuuksia.

Tulevalla valtuustokaudella Kotka tarvitsee uudenlaista johtajuutta. Olemme valmiita johtamaan Kotkaa avoimempaan suuntaan yhdessä kuntalaisten, seudun yritysten, kolmannen sektorin sekä poliittisten toimijoiden kanssa.

Kotka tarvitsee muutoksen päätöksenteon ilmapiiriin ja otamme omalta osaltamme vastuuta muutoksesta. SDP:n luottamushenkilöt sitoutuvat avoimuuteen ja oikeudenmukaiseen päätöksentekoon.

Valtuuston roolia strategisena johtajana korostetaan. Kuntastrategia laaditaan johtamisen ja omistajaohjauksen tavoitteiden määrittämiseksi. Kuntastrategia on keskeisin päätöksenteon, suunnittelun ja kehittämisen työkalu, jolla ohjataan kunnan ja konserniyhtiöiden toiminnan järjestämistä, rahoitusta ja resurssien jakamista. Henkilöstöä on kuultava ja tuettava muutoksessa.

Jatkossa tulee koko konsernilla olla yhteinen tavoite:

UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN KOTKA!