PUOLUEOSASTOT

Kotkassa toimii viisi puolueosastoa, jotka yhdessä muodostavat kunnallisjärjestön. Osastojen toiminta on muodostunut omanlaisekseen vuosien saatossa mutta yhteistä niille on toiminta sosialidemokraattisten arvojen pohjalta.

 

Puolueosaston sääntöjen mukaan:

 

2 §
Puolueosaston tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen
Puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille – vapaudelle, tasa-arvolle
ja solidaarisuudelle – rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on
yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta
alistetuksi tai alistamatta muita.
Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta
vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun
yhteisönä. Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen
järjestörakenteeseen, jonka tehtävänä on yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset
valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa.
Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti
päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosaston toimintaperiaatteita ovat avoin
keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvoisuus.
Puolueosasto toimii näihin sääntöihin ja puolueen sääntöihin sekä puolueen hyväksymiin menettelytapoja
koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja tavoiteohjelmissa
esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä
juhla- ja huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista
yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin
sekä suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten
mukaisesti kuuluvat järjestötehtävät.
Puolueosaston toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten
päätösten kanssa.