Kotkan Sos.dem. Kunnallisjärjestö r.y:n säännöt

Säännöt

Hyväksytty: Kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa 20.11.2002

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö r.y

ja kotipaikka Kotkan kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kunnallisjärjestö.

Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä tarkoitetaan Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:n puolue-elimiä.

2 §

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on liittää yhteen kaikki kunnassa olevat Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvat puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja piirihallituksen välillä sekä yhdessä puolueosastojen kanssa tukea ja järjestää toimintaa kotipaikkakunnan sosialidemokraattien valtiollisten, kunnallisten ja sivistyksellisten pyrkimysten edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kunnallisjärjestö järjestää kokouksia, valistus- ja juhlatilaisuuksia, neuvottelupäiviä ja järjestökursseja, kustantaa poliittista kirjallisuutta, kannustaa ja ohjaa sosialidemokraattien osallistumista kunnalliseen toimintaan sekä johtaapaikkakunnan sosialidemokraattien valmistautumista valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin.

Kunnallisjärjestön toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen ja piirijärjestön toimielinten päätösten kanssa.

Kunnallisjärjestön pöytäkirjakielenä on suomi, mutta toiminnassaan se käyttää sekä suomen että ruotsin kieltä.

3 §

Kunnallisjärjestön jäsenenä voi olla jokainen kunnan alueella toimiva puoluehallituksen luvalla rekisteröity sosialidemokraattinen puolueosasto, jonka kunnallistoimikunta jäseneksi hyväksyy.

Kunnallisjärjestön jäseneksi hyväksyttyjen puolueosaston jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka hyväksyvät puolueen tarkoituksen ja periaateohjelman, haluavat toimia puolueen tavoitteiden hyväksi ja täyttävät sääntöjen mukaiset jäsenvelvoitteensa. Varsinaisena jäsenenä henkilö voi olla vain yhdessä puolueosastossa.

4 §

Pyydettyään asiasta puoluehallituksen ja piirihallituksen lausunnon kunnallisjärjestön edustajiston kokous voi erottaa kunnallisjärjestöstä puolueosaston, joka ei täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai toimii vastoin puolueen ohjelmaa ja puoluekokouksen tai puoluevaltuuston päätöksiä. Ennen asian ratkaisemista on puolueosastolle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Erotettu puolueosasto on vailla sääntömääräisen puoluejärjestön oikeuksia erottamispäätöksestä lukien.

Ilman puoluehallituksen suostumusta ei kunnallisjärjestön jäsenyydestä erotettua järjestöä voida hyväksyä uudelleen jäseneksi kunnallisjärjestöön.

5 §

Kunnallisjärjestön jäsenenä oleva puolueosasto ei voi erota kunnallisjärjestöstä, jos vähintään kolme sen jäsentä sitä puolueosaston kokouksessa vastustaa.

Kunnallisjärjestöstä eroavan puolueosaston on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti kunnallistoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka valtuutetun välityksellä kunnallisjärjestön edustajiston pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §

Kunnallisjärjestöön kuuluvan puolueosaston on huolehdittava siitä, että sen jäsenistä suoritetaan puolueen sääntöjen 10 §:n määräysten mukainen jäsenmaksu.

Edellä 1 momentissa mainittu jäsenmaksu on maksettava jäsenmaksujen keräilytilille kahdesti vuodessa viimeistään maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.

Kunnallisjärjestön syyskokouksella on oikeus määrätä jäsenjärjestöjen suoritettavaksi erityisiä tarpeita varten kunnallisjärjestön tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä ylimääräisiä jäsenmaksuja.

Kunnallisjärjestöön kuuluvat puolueosastot eivät suorita muita kuin edellisessä momentissa tarkoitettuja ylimääräisiä jäsenmaksuja.

7 §

Kunnallisjärjestö voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa kauppa-, majoitus-, ravitsemus-, elokuva-, teatteri- ja julkaisutoimintaa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa kunnallisjärjestö hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

Kunnallisjärjestön, ennen kuin se päättää kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovutuksesta taikka muuta huomattavaa taloudellista taikka liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, hankittuaan asiasta piirihallituksen lausunnon, tulee neuvotella siitä puoluehallituksen kanssa ja käyttää hyväkseen puolueen tarpeen mukaan suosittelemaa asiantuntija-apua.

8 §

Kunnallisjärjestön päättävänä elimenä on kunnallisjärjestön edustajiston kokous. Edustajiston varsinaisia kokouksia ovat vuosittain viimeistään maaliskuussa pidettävä edustajiston kevätkokous ja viimeistään joulukuussa pidettävä edustajiston syyskokous. Kunnallisjärjestön kevätkokous on kunnallisjärjestön vuosikokous. Ylimääräisiä edustajiston kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Edustajiston kutsuu koolle kannallistoimikunta. Kutsu edustajiston varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksille, edustajiston jäsenille sekä näiden sääntöjen 11 § 2. momentissa mainituille sosialidemokraattisen puolueen jäseninä oleville valtuusto- ja hallitusryhmän jäsenille sekä kunnallistoimikunnan jäsenille ja kunnallistoimikunnan sihteerille sekä näiden sääntöjen 11 § 3. momentissa mainituille kunnallisten lautakuntien sosialidemokraattisten ryhmien puheenjohtajille postitse tai sähköpostitse ilmoitettuun osoitteeseen vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsu ylimääräiseen edustajiston kokoukseen vähintään kolme päivää ennen kokousta. Sähköpostitse ja postitse lähetettyjen kutsujen on, liitteineen, sisällettävä samat asiakirjat.

Kokouskutsussa on mainittava päätettäviksi tulevat asiat. Edustajiston kokous voi käsitellä myös kokouskutsussa mainitsemattomia asioita, mutta niistä ei tehdä päätöstä, ennen kuin kunnallistoimikunta on ne valmistellut.

9 §

Edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta, valitaan puolueosastoittain alkavaa toimikautta varten puolueosaston syyskokouksessa. Kukin puolueosasto valitsee yhden kokousedustajan jokaista jäsenmääränsä alkavaa vähintään 1- ja enintään 75-lukua kohden sen mukaan kuin edustajiston samana vuonna pidettävä kevätkokous päättää sekä saman verran varaedustajia. Kunnallisjärjestön jäsenenä oleva valtakunnallista erityistehtävää hoitava puolueosasto valitsee yhden kokousedustajan jokaista kunnassa asuvan jäsenensä alkavaa vähintään 1- ja enintään 75-lukua kohden sen mukaan kuin edustajiston samana vuonna pidettävä kevätkokous päättää. Mikäli edustajistoon kuuluvat kaikki puolueosaston jäsenet, varajäseniä ei valita.

Edustajistoon valittujen henkilöiden nimet ja osoitteet on puolueosastojen johtokuntien ilmoitettava kirjallisesti kunnallistoimikunnalle ennen joulukuun 31 päivää.

10 §

Edustajiston kokouksessa on jokaisella valtuutetulla kokousedustajalla yksi ääni. Milloin vähintään 1/10 äänivaltaisista kokousedustajista niin vaatii, on toimitettava nimenhuutoäänestys. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

11 §

Puhe-, esitys- ja äänioikeus kunnallisjärjestön edustajiston kokouksessa on  jokaisella valtuutetulla kokousedustajalla, joka on valittu edellä 9 §.n 1 momentissa määrätyllä tavalla.

Puhe- ja esitysoikeus edustajiston kokouksessa on Sosialidemokraattisen Puolueen kansanedustajilla, jotka ovat jäsenenä kunnallisjärjestöön kuuluvassa puolueosastossa, valtuusto- tai hallitusryhmän jäsenillä sekä kunnallistoimikunnan jäsenillä, kunnallistoimikunnan sihteerillä ja kunnallisjärjestön tilintarkastajalla sekä puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja piirihallituksen jäsenillä sekä piiritoimiston ja puoluetoimiston edustajilla.

Kunnallisten lautakuntien sosialidemokraattisten ryhmien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa.

Edustajiston kokous voi myöntää puolueosaston jäsenelle läsnäolo-oikeuden edustajiston kokouksessa sekä erityisestä syystä myös puheoikeuden.

12 §

Kunnallisjärjestön kevätkokouksen tehtävänä on:

1) valita kokouksen toimihenkilöt ja valiokunnat,

2) käsitellä ja vahvistaa kunnallistoimikunnan laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltä vuodelta,

päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kunnallistoimikunnalle ja muille vastuuvelvollisille,

määrätä edustajaperuste seuraavaa edustajiston jäsenten vaalia varten,

5) käsitellä kunnanvaltuusto-, hallitus- ja lautakuntaryhmien toimintaan liittyvät kysymykset, sekä

6) päättää muista näiden sääntöjen mukaan vuosikokouksen päätettäviin kuuluvista asioista.

Kunnallisjärjestön syyskokouksen tehtävänä on:

1) valita kokouksen toimihenkilöt ja valiokunnat,

2) käsitellä kunnanvaltuusto-, hallitus- ja lautakuntaryhmien toimintaan liittyvät kysymykset,

3) päättää kunnallisjärjestön toimintasuunnitelmasta seuraavaa toimikautta varten,

4) päättää kunnallisjärjestölle perittävistä mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,

5) hyväksyä kunnallisjärjestölle talousarvio seuraavaa vuotta varten,

6) valita kunnallistoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kunnallistoimikunnan jäsenet seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi,

7) valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi,

8) vahvistaa laaditut vaalityösuunnitelmat yleisiä vaaleja varten puolueen sääntöjen sekä puolueen ja piirijärjestön antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla, sekä

9) hyväksyä piirikokousedustajat,

10) hyväksyä kutakin alkavaa valtuustokautta varten kunnallispoliittinen ohjesääntö.

13 §

Aloitteita edustajiston kokoukselle voi tehdä kunnallisjärjestöön kuuluva puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallistoimikunta, piirihallitus ja puoluehallitus.

14 §

Kunnallisjärjestön täytäntöön panevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on kunnallistoimikunta, johon kuuluu kunnallisjärjestön edustajiston syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä.

Kunnallistoimikunnan jäsenet valitaan enemmistövaalitapaa käyttäen ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen. Mikäli vähintään 1/5 äänioikeutetuista läsnäolevista edustajista sitä vaatii, on kunnallistoimikunnan jäsenet valittava henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa käyttäen. Tällöin kukin äänioikeutettu voi antaa äänensä enintään niin monelle ehdokkaalle, kun kunnallistoimikuntaan on jäseniä valittava. Kussakin äänestyslipussa ensimmäiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama luku, kuin se ehdokkaiden lukumäärä, jota äänestyslipulla on äänestetty, toiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä yhdellä, kolmannelle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä kahdella ja niin edelleen.

Kunnallistoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kunnallistoimikunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Kunnallistoimikunnan toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

15 §

Kunnallistoimikunnan tehtävänä on,

1) hoitaa kunnallisjärjestön hallituksena sen asioita puoluekokousten, piirikokousten ja edustajiston kokousten päätösten, järjestön sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti, panna täytäntöön puoluekokousten, piirikokousten ja edustajiston kokousten päätökset sekä valmistella edustajiston kokouksissa esille tulevat asiat,

2) huolehtia piirihallituksen määräysten mukaan ehdokkaiden asettamiseen liittyvistä toimenpiteistä eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleihin valmistauduttaessa,

3) huolehtia kunnallisvaaliehdokkaiden listoille asettamisesta ja vaaliliiton muodostamisesta puolueen säännöissä mainittujen ylempien järjestöelinten päätöksiä ja ohjeita noudattaen,

4) huolehtia siitä, että puolueväki saa tarvitsemaansa ohjausta ja apua yleisiä vaaleja varten laadittujen vaaliluettelojen tarkastamisessa sekä oikaisuvaatimusten teossa niitä vastaan,

5) muutenkin yleisten vaalien edellä johtaa ja järjestää puolueen paikallinen vaalivalistustyö niin, että kaikki puolueen kannattajat kunnan alueella saadaan osallistumaan vaaleihin,

6) vahvistaa laaditut vaalityösuunnitelmat yleisiä vaaleja varten ja kunnallisvaaliehdokkaiden asettamiseksi toimeenpannun jäsenäänestyksen tulos,

7) valita ja erottaa kunnallisjärjestön palkatut toimihenkilöt sekä päättää 17 §:n mukaisesta kunnallisjärjestön nimen kirjoittamisesta,

8) asettaa apuelimikseen puolueen vahvistamissa ohje- tai johtosäännöissä edellytetyt tai muutoin tarpeellisiksi osoittautuvat toimikunnat ja jaostot,

9) toimittaa puoluetoimistoon ja piiritoimistoon niiden pyytämät tilastotiedot ja muut kirjalliset selvitykset.

16 §

Kunnallistoimikunnan tiedonannot puolueosastoille, valtuustoryhmälle ja puolueosastojen jäsenille toimitetaan ilmoituksella kunnallistoimikunnan hyväksymässä puoluelehdessä tai postitse tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja postitse lähetettyjen kutsujen on, liitteineen, sisällettävä samat asiakirjat.

17 §

Kunnallisjärjestön nimen kirjoittavat kunnallistoimikunnan puheenjohtaja ja kunnallistoimikunnan määräämä kunnallistoimikunnan jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä.

18 §

Kunnallisjärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen vuoden tilit ja kunnallisjärjestön toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä edustajiston syyskokouksen valitsemille tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä kunnallistoimikunnalle edustajiston kevätkokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajilla on oikeus suorittaa vuositilintarkastuksen ohella, joka käsittää myös kunnallisjärjestön hallinnon tarkastuksen, kirjanpidon ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen aiheelliseksi.

19 §

Puoluehallituksen tai piirihallituksen valtuuttamina neuvojina ja ohjaajina kunnallistoimikuntia järjestötyötä ja toimistonhoitoa koskevissa käytännön kysymyksissä avustavilla toimitsijoilla on oikeus tehtävänsä puitteissa perehtyä järjestön toimiston hoitoon ja asiakirjoihin. Tällaisilla toimitsijoilla on oikeus antaa ohjeensa myös suullisesti kunnallisjärjestön edustajiston ja kunnallistoimikunnan kokouksessa.

20 §

Kunnallisjärjestön sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää edustajiston varsinaisessa kokouksessa, jos sitä koskeva esitys on tehty 13 §:ssä määrätyssä järjestyksessä ja päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla olevista äänivaltaisista edustajiston kokousedustajista.

Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä rekisteriin, on puoluehallituksen hyväksyttävä muutetut säännöt.

21 §

Kunnallisjärjestö ei voi purkautua, jos kolme sen jäsenjärjestöä sitä vastustaa.

Jos kunnallisjärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen Sosialidemokraattiselle Puolueelle.

22 §

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.