Valtuustoryhmän pj. Pia Hurtan puhe kaupunginvaltuustossa 16.11.

Etusivu,Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja,

hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat

Tulevan vuoden talousarvion valmistelua on leimannut epävarmuus Koronaepidemian vaikutuksista kuntatalouteen. Maan hallituksen toimet, kuten kuntien yhteisöveron jako-osuuden ja peruspalveluiden valtionosuuden määräaikainen korottaminen, sekä suora valtionavustus sairaanhoitopiireille ovat kuitenkin estäneet kuntien tilanteen kriisiytymisen.

Työllisyyden ja verotulojen sekä sosiaali- ja terveyskustannusten mahdollisen nousun näkökulmasta on kuitenkin toivottavaa, että koronatilanne alkaisi helpottaa. Kotkan ja koko Kymenlaakson työllisyys lepää pitkälti vientiteollisuuden varassa. Näillä aloilla globaali koronatilanne ja sen vaikutukset iskevät jälkijunassa. Tuleva kevät voi siis merkitä vientialoille lomautuksia ja sitä kautta kaupungille verotulojen menetyksiä. Viimeksi tänään Helsingin Sanomissa uutisoitiin Aalto yliopiston talouden emeritusprofessorin Matti Pohjolan arviosta tuottavuuden kasvun todennäköisestä hidastumisesta pitkällä aikavälillä.

Kaikesta epävarmuudesta huolimatta on talousarvio pystytty valmistelemaan niukasti plusmerkkiseksi. Epävarmuuden tunnetta helpottaa kuitenkin taseessamme oleva kertynyt noin 10 milj. ylijäämäpuskuri.

On todettava, että talouden tasapainoon vaikuttaa paljolti edellisinä vuosina tehty talouden tervehdyttämistyö. Eikä pidä unohtaa, että näköpiirissämme on myös positiivia asioita. Kantasatamaan alkaa tulevana vuonna rakentua mm. Xamkin uusi kampus sekä Tapahtumakeskus. Lisäksi kaupunki on tehnyt yhdessä Cursorin ja muiden toimijoiden kanssa hyvää yhteistyötä, monien alueelle merkittävien hankkeiden toteutumiseksi. Tästä esimerkkeinä UPM:n biojalostamoon  sekä Akkuklusteri-investointiin valmistautuminen niin  kaavoituksella kuin  maanrakennushankkeilla.

Aikaa on leimannut asiallinen ja keskustelevampi päätöksentekokulttuuri.

Työtä on tehty tiiviisti ja yhdessä, niin virkamiesten, luottamushenkilöiden kuin läheisten sidosryhmien kanssa. On vallinnut yhteinen tahtotila, josta mielestäni on syytä kiittää niin virkamiehiä kuin valtuustoakin.

Vaikka tulevaisuus näyttää meille positiivisia merkkejä, on kuitenkin todettava, että tulevaisuudessa siintää jo uudet haasteet.

Tulevien vuosien investointipaineet ovat kovat niin tulevalle talousarviovuodelle kuin koko taloussuunnittelukaudelle ja on selvää, että ne tulevat rasittamaan talouttamme.

On kuitenkin todettava, että valtuustoryhmät olivat kohtalaisen yksimielisiä investointeja suunniteltaessa siitä, ettei Karhulan alueen kouluinvestointeja voida siirtää vuosilla eteenpäin. On tärkeää, ettei Karhulan keskusta-alueen anneta näivettyä, vaan sen kehittämiseen satsataan. Karhulan keskustan koulukampuksen suunnittelu aloitettaan siis mahdollisimman pian.

Meidän, niin suunnitteluun osallistuvien virkamiesten kuin valtuutettujen on kuitenkin pyrittävä tarkoin arvioimaan, mikä toteutusmalli, on tässä kohtaa järkevin. Sen puntarointi tulee eteemme piakkoin. Tulevien investointien hankesuunnitteluvaiheessa on myös tarkasti arvioitava tilojen tarve, suhteessa tulevien vuosien laskevaan oppilasmäärään.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät näillä näkymin vuoden 2023 alusta sotemaakuntiin, niin kutsutuille hyvinvointialueille.  Tämä tulee tarkoittamaan niin valtionosuuksien, kunnallisvero-, kuin yhteisöverotuottojen osuuden pienenemistä kunnille.

Hyvinvointialueiden syntyessä, Kotkan toimintakate asettunee n. 110 milj. korville. On haastavaa, miten saamme vuosikatteen asettumaan sellaiseen asentoon, että se tulevinakin vuosina kattaa investointiemme poistotarpeet.

Lisäksi hyvinvointialueet luopunevat kuntien omistuksessa olevien tilojen käytöstä, jolloin edessämme voi olla merkittäviä alaskirjauksia.

Tämä siis osoittaa, ettei otteemme pidä herpaantua, ei ensi, eikä tulevinakaan vuosina.

Kuntien tehtäväksi tulee jatkossakin jäämään kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä työttömyyden hoito.

Kotkassa on korkea pitkäaikaistyöttömien määrä, joka aiheuttaa yhä vuosittain ylimääräisen n. 6,5 milj. euron työmarkkinatuen kuntaosuuden, ns. sakkomaksun.

On siis tärkeää, että pyrimme yhä painokkaammin toimimaan pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseksi. Pitkäaikaistyöttömyyteen yhdistyy usein myös muita ilmiöitä, kuten päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat. Sen lisäksi, että tämä aiheuttaa suuria inhimillisiä menetyksiä, arvottomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta, on se yhteiskunnallisesti äärimmäisen kallista.

Tästä syystä SD valtuustoryhmä on esittänyt erityisiä painotuksia talousarviovuodelle: Työllisyyden ja työttömyyden hoidon kehittämiseksi yhteistyönä eri verkostojen kanssa

sekä perhetyön, ennaltaehkäisevän päihdetyön ja työllisyyden sekä työttömyydenhoidon palvelutoimintojen ja näiden tehtävien hoidon resursoimiseksi, vuoden 2021 aikana.

Kuntalaisten hyvinvointi muodostuu monesta asiasta. Olemme kulttuurillisesti tottuneet perinteisesti hoitamaan jo syntynyttä ongelmaa tai sairautta.

Meidän on kuitenkin tulevina vuosina kyettävä kääntämään ajattelu, ja kehittää niitä toimenpiteitä ja osa-alueita, joilla lisätään hyvinvointia ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

Uskallan väittää, ettemme ole tässä lainkaan valmiita. Ajattelun muutos, verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa ja yhteinen kehitystyö, vaativat tulevaisuudessa riittävät resurssit.

Meillä ei ole varaa hukata kuntamme tärkeintä pääomaa, sen asukkaita.

Mikäli uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, on kaupungin mietittävä jo pian, miten se jatkossa turvaa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden kuntalaisten parhaaksi. Päätöksenteko ja ohjaus siirtyvät hyvinvointialueille ja vaaleilla valittavalle valtuustolle. On selvää, että kaupungin on muodostettava hyvät käytännöt säännölliselle vuoropuhelulle niin hyvinvointialueen päättäjien kuin sen johdon suuntaa.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää talousarvioon lisämainintaa Hyvinvoinnin edunvalvontaohjelman mallintamisesta, varautuaksemme muuttavaan tilanteeseen.

Talousarvion valmisteluvaiheessa on kuntalaisia ja mediaa puhuttaneet muutamat aiheet, joista seuraavaksi muutama sananen.

Kotkaa voi jo nyt kutsua puistojen pääkaupungiksi. Monet kuntalaiset ovat ilmaisseet huolensa puistoinvestointien määrärahan pienentymisestä. Edellisinä vuosina on Kotkan puistorakentaminen ollut vielä paikoittain kesken. Viimeisimpänä on valmistunut tämän vuoden kesällä uusi KOSKIPUISTO. Olemme nyt tilanteessa, jossa meillä ei ole enää tarvetta rakentaa uusia puistoja, vaan tehtävämme on ylläpitää olemassa olevaa puistokantaa.

Tulevan vuoden talousarviossa esitetty 300 000 € investointimääräraha perustuu suunnitelmaan. Mikäli tulevina vuosina puistoissamme ilmenee suurempia ylläpito- tai kunnostustarpeita, nousevat ne investointiohjelmaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Summa ei siis tule, vuodesta toiseen, olemaan sama, vaan elää aitojen tarpeiden mukaisesti. On luonnollista, että suurempiakin investointeja tullaan tarvitsemaan.

Puistot ovat Kotkan merkittävimpiä vetovoimatekijöitä.

On siis selvää, että niiden ylläpidosta ja tasosta tullaan jatkossakin huolehtimaan.

Toinen kuntalaisia huolestuttanut asia on katuvalaistus yöaikaan. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on yhdessä muiden ryhmien kanssa esittänyt talousarvioon lisäyksen yöajan katuvalaistuksesta.

Kuitenkin huomiolla, että mahdollisuuksien mukaan tulevaisuudessa valaistusta uusittaessa, ne varustettaisi energian säästämiseksi liiketunnistimella, erityisesti niillä väylillä, jossa liikenne on vähäisempää.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää edessämme olevaa talousarvioehdotusta tasapainoisena kokonaisuutena. Tästä yhtenä osoituksena myös ryhmiltä tulleiden muutosesitysten kohtuullinen määrä. Tämä osoittaa vastuullista suhtautumista kaupungin talouteen. On myös todettava, että virkamiesten etukäteen keskusteluun tuoma investointiohjelma oli hyvä tapa toimia ja näin välttää turha vääntö talousarvion käsittelyn yhteydessä. Tällaista vuoropuhelua tulee jatkossakin käyttää ja kehittää.

Lopuksi haluan kiittää virkamiehiä hyvästä talousarvion valmistelutyöstä, erityisesti tänä haasteellisena aikana.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen esitetyin muutoksin.

Pia Hurtta
valtuustoryhmän pj.