Ryhmäpuhe v. 2024 talousarviosta, Tiina Montonen, kaupunginvaltuusto 13.11.

Etusivu,Kirjoituksia

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Talousarvion ja taloussuunnitteluvuosien haasteet käyvät kaupungissamme vuosi vuodelta monimuotoisemmaksi ja vaikeammaksi. Toimintaympäristön muutos on nopeaa ja monenlaisia asioita tulee huomioida talousarviota laatiessa. Venäjän aiheuttaman sodan seuraukset sekä yhä jatkuvasta koronasta johtuvat kulut ovat meidän kaikkien tiedossa. Venäjäpakotteilla on ollut vaikutuksensa kotkalaisten teollisten työpaikkojen katoon ja kasvavaan työttömyyteen, millä on syvällisiä vaikutuksia ihmisten elämään, alueeseemme ja kaupunkiin julkisyhteisönä.  

Kaupunginjohtajan esipuheessa on tuotu esiin, että Kymenlaakson kuntien valtionosuudet

laskevat tuoreimpien laskelmien mukaan Kymenlaaksossa lähes 72 %, mikä on käsittämätöntä.  

Tämä asettaa kunnat palvelujen järjestäjinä todella vaikeaan tilanteeseen. On todellakin aihetta uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmää niin, että kuntien rahoitus saadaan paranemaan.

Vuodelle -24 kohdentuu säästöjä kaikille toimialoille. Sosialidemokraattisen ryhmän tiedossa on, että säästötavoitteiden saavuttaminen ei ole millekään toimialalle kivutonta, ei meille päättäjinä eikä etenkään niille, joihin säästöt kohdistetaan tai pitää ne toteuttaa. Vuosien -25 ja -26 taloustilanne näyttää vielä heikommalta. Tulevista vuosista selvitäksemme, olemme joutuneet tekemään säästöpäätöksiä kesken kuluvaa vuotta ja kriittisesti tarkastelemaan myös ensi vuoden taloutta.

Talouden ennakointi on silti oikein. Kuluvan vuoden arvio hyvästä tuloksesta reilu 19 M e auttaa meitä selviämään mm. ensi vuodelle suunnitellusta 13 M euron alijäämästä. Kriisikuntakriteereiden mukaan alijäämät on katettava tietyssä ajassa. Se meidän on päättäjinä otettava huomioon. Koko konsernin talouden ja toimenpiteiden merkitys korostuu, mikä lisää vuorovaikutuksen tarvetta yhtiöiden ym. kanssa ja omistajaohjauksen merkitystä.

On käyty arvioivaa keskustelua siitä, miten sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille on vaikuttanut kuntiin. Tosiasia varmasti on, että kaikkia vaikutuksia ei ole osattu arvioida.  Hyvinvointialueelta on saatu palautetta siitä, että Kotka kuntana on valmistautunut hyvin tähän vaihdokseen. Yhteistyökeskustelua rajapintojen suhteen tulee jatkaa. Käsi kädessä käydään.

Meissä päättäjissä suurta huolta aiheuttaa se, että hallinnollisia uudistuksia tehdään siirtämällä tehtävien vastuita maakunnalliselle tai kunnalliselle tasolle, mutta ei huolehdita riittävästä rahoituksesta. Uudistus itsessään ei tuota säästöä. Ajan kanssa toimintaa kehitettäessä niin voi käydä.

Kaupunki valmistautuu TE 2024 uudistukseen. Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle ensi vuoden alussa. Toiminta siirtyy Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteistoiminta-alueelle, jota on jo hyvää vauhtia valmisteltu. Hienoa on, että sitä tehdään laajassa yhteistyössä kuntien lisäksi eri toimijoiden, kuten TE-toimiston, ELY-keskuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa.

KOTO 2024 uudistus ja Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu MOONAn kehittäminen ovat kaupungilla edessä.  Kaiken kaikkiaan kotoutumisen ja työllisyyden parantamiseksi tarvitaan paljon työtä.

Investointitarpeita meillä on edelleen paljon, eikä kaikkia ole edes pystytty mahduttamaan tulevien vuosien -investointeihin. Investoinnit lisäävät lainoitustarvetta, jota meillä on jo suhteellisen paljon.  

”Elinvoimakuntahaaste koskee koko konsernia” kaupunginjohtaja Sirviön sanat saivat minut miettimään elinvoima-asiaa. Kaupungissa toimii Elinvoimavaliokunta, joka ehkä vieläkin hieman etsii toimintalinjaansa. Mielenkiintoisessa valiokuntatyössä olemme saaneet tutustua erilaisiin yrityksiin, kuulla keskustojen elinvoimaisuuteen liittyvistä asioista, Cursorista, Kauppakamarista, koulutuksen järjestäjien toiminnasta ym.

Em. lisäksi hyvinvoinnin edistäminen on osa tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuustehtävää. Se on aktiivisuuden tukemista, koulutusmahdollisuuksien ja ylipäänsä ihmisten pärjäämisen tukemista. Se on myös tuiki tärkeää edunvalvontaa, jota kaupungissamme ja alueellamme on hoidettu hyvin ja hyvässä yhteistyössä. Pidetään Kotka elävänä. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen.

Henkilöstösuunnitelmassa on vähän lisäysesityksiä. Yhtenä tärkeimpänä on työllisyyspäällikön tehtävän perustaminen.    Koko henkilöstölle haluamme sanoa kiitoksen hyvästä työstä.

Lasten ja nuorten tulee olla suojellussamme. On sitten kyse kouluruoan riittävyydestä tai tarpeellisesta määrästä tietokoneita oppilaiden käytössä. Koulunuorisotyöntekijöiden lisääminen on oikeansuuntaista toimintaa. Eri-ikäisille nuorille pitää myös tarjota kokoontumispaikkoja kehittäen toimintaa nuoria kuunnellen. Nuoret haluavat myös olla vaikuttamassa ilmastokriisin torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Otetaan tässä heistä oppia.

Alueellemme odotetaan suuria investointeja, mikä toteutuessaan aiheuttaa paljon toimenpiteitä ja rahoitustarpeita kunnalle. Haluamme ryhmänä tuoda esiin sen, että olemme varautuneet em. syystä mahdollisiin lisätalousarviotarpeisiin ensi vuonna. Työpaikkojen luominen alueellemme on ensiarvoisen tärkeää.

Muutosesityksemme ovat muutoslistalla täsmällisemmin. Sisältö ja hieman perusteluja otan kuitenkin tässä esiin. 

Esitämme :

  • että kaupunki järjestää ”kuntalaiset valtaavat kaupungintalon” -tapahtuman näin mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen Kotkan kaupungintalon täyttäessä ensi vuonna 90 vuotta.
  • että tehdään selvitys Kotkansaareen maksullisen pysäköinnin muuttamisen vaikutuksista ns. kiekkopysäköinniksi v. 2025 alusta alkaen. Kantasataman ja Kotkansaaren pysäköintitarvetta kokonaisuudessaan on hyvä arvioida ja lisäksi pysäköintimaksujen vaikutuksia kaupunkiympäristön toimijoille.
  • toteutettavaksi selvitys vanhusten virikkeellisen päiväkeskustoiminnan käynnistämisestä yhteistyössä hyvinvointialueen ja III-sektorin toimijoiden kanssa. Päivätoiminnan avulla moni ikäihminen voi saada arkeensa tarvitsemaansa tukea ja pystyä asumaan kodissaan pidempään sekä yksinäisyyteensä lievitytä. Jos hyvinvointialue ja kunta kumpikaan, eivät katso sitä omaksi toiminnakseen, on syytä istahtaa saman pöydän ääreen muidenkin toimijoiden kanssa ja pohtia yhdessä, mitä voisi tehdä.
  • Kotkan Energia Oy:n tuloutuksen lisäämistä v.-24 200 000 eurolla sekä omistajaohjausta käynnistämään keskustelun vuosien 25 ja 26 osinkojen lisäämisestä.
  • lisärahoitusta kuntastrategian päivittämistä varten, varhaiskasvatuksen erityiseen tukeen tarvittaessa sekä lukioiden oppimateriaaleista tehtyjen säätöjenperumiseen 

Näillä muutoksilla sosialidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy Kotkan talousarvion2024 ja taloussuunnitelman vuosille -25-26.

Tiina Montonen

sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja