Ryhmäpuhe kaupunginvaltuustossa 29.5.2023, Tiina Montonen

Etusivu,Kirjoituksia

Olemme avaamassa kaupungin vuoden 2023 talousarviota näin kesän kynnyksellä, tarkoituksena sopeuttaa toimintaa vastaamaan paremmin tulevien vuosien talouden haasteita.

Yllätyksenä tämä ei tule tälläkään kertaa. Vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä viime syksynä saimme kuulla, että valtionosuuslaskelmissa on riski muutoksille ja tiesimme, että talouden epävarmuudesta johtuen, joudumme mitä todennäköisemmin sopeuttamaan talouttamme jatkossakin. Ikävintä tässä on se, että mikään ei tunnu riittävän. Tulevaisuuteen on kuitenkin katsottava ja toimittava sen mukaan.

Erityiseksi tämän tekee se, että tavoittelemme suurta yli 16 miljoonan euron ylijäämää puskuriksi. Vuodet 2024 ja 2025 näyttävät pahasti alijäämäisiltä ja siihen näillä tasapainottamistoimilla etsitään jo osittaista helpotusta.

Eläminen hyvinvointialueiden rahoitusmuutosten, väestön vähenemisen, työttömyyden, koronan ja Ukrainan sodan vaikutusten jälkeisessä maailmassa kaikkine hinnankorotuksineen ei ole voinut olla vaikuttamatta myöskään kuntatalouteen. Murrosvaihe on taloudellisesti vaikea ja inhimillisesti monen asian kohdalla äärimmäisen ikävä toteuttaa.

Talouden säästötavoitteeksi on määritelty 3 % talouarvion 2023 toimintakuluista eli 4,4 miljoonaa. Vastuualueiden tasapainotustoimenpide-esitykset ja talousarvion tarkennukset ovat yhteensä 6,0 milj. euroa.

Säästöjä ja tulojen lisäyksiä ollaan kohdistamassa Hyvinvointi-, Kasvatus- ja koulutus-, Kaupunkirakenne- ja Ympäristölautakuntiin, Kaupunginhallitukseen sekä pieneen osaan konserniin kuuluvista yhtiöistä ym. Virkamiehet ovat etsineet säästökohteita parhaan kykynsä mukaan.

Talousarvion aukaisua varten henkilöstökustannuksien korotukset ja verotulot on tarkistettu viimeisimmän arvion mukaiseksi. Valtionosuudet on päivitetty vastaamaan kuluvan vuoden tilityksiä ja suunnitelman mukaiset poistot on päivitetty, kuten investointilistakin. Päivityksen jälkeen investointitaso nousi noin 1,0 milj. euroa johtuen viime vuonna tekemättä jääneistä kohteista.

Talouden suhteen Kotka on pyrkinyt kirjaamaan viime vuoden tilinpäätöksen realistiseksi.

Voi vain todeta, että viime vuoden veronkorotus oli talouden valossa perusteltu. Syksyn talousarviokäsittelystä näyttää tulevan vaikea ja veronalennushaaveille tuskin on sijaa.

Emme luule, että säästäminen olisi kenellekään helppoa. Palveluiden huonontumisesta ei ole helppo päättää, saati toteuttaa tai joutua näiden säästöjen kohteeksi. Säästöt koskettavat meitä kaikkia.

Työnantajan edustajana meidän on myös pidettävä huolta jaksamisesta. Henkilökunnan työn tulee olla tasapainossa siis sopiva määrä työtunteja työmäärää kohden, etenkin tässä tilanteessa, jossa koko yhteiskunnassamme on pulaa osaajista eikä rekrytointi tehtäviin ja sijaisuuksiin ole aina helppoa.

Kunnat eivät voi jäädä yksin tällaisessa tilanteessa.  Suomen tulevalla hallituksella on töitä. Sen tulee osaltaan vahvistaa elinvoimaa, kilpailukykyä, hyvinvointia, tukea työllisyyttä ja koulutusta, jotta Suomeen saadaan uusia osaajia.  Kuntia ja kuntalaisia ei pidä laittaa epätoivoiseen tilanteeseen yltiöpäisillä säästötavoitteilla.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää poistettavaksi 121- kohdan tasapainotus-toimenpidelistauksesta MTA23 kohdat 43,96, 99, 101 ja 115.

Emme halua pienentää rahoitusta Nuorten työpajoilta. Ylibudjetointivuodet ovat olleet koronavuosia, jolloin nuoria on ohjautunut pajoille vähemmän. Tänä vuonna heitä on ollut enemmän, emmekä halua nostaa yhdenkään nuoren tietä pystyyn tällaisella säästöllä. Palkkatukijakso on monen nuoren ensimmäinen oikea työsopimusjakso. Pajoilla vahvistetaan työelämän taitoja ja voidaan aloittaa mm. osaamisen kerryttäminen, mikä on tie jatkokoulu-tukseen tai työllistymiselle. Jos kuntien rahoitus laskee, laskee myös valtionavustusosuus!  Sen suuruus riippuu alueen tilanteesta (syrjäytyneet, työttömät), kuntien omarahoitusosuudesta, vaikuttavuudesta, laadusta ja nuorisolain 2 §:n toteuttamisesta. Nuorten työpajojen rahoitus tulee 60 % kunnilta ja 35 % kohdennettuna valtionavustuksena ja palkkatukena. Muut Etelä-Kymenlaakson kunnat eivät ole laskemassa rahoitustaan.

Perusopetuksen tuntikehyksen ja kahden valtakunnallisen tuntijaon minimimäärän ylittävän vuosiviikkotunnin haluamme säilyttää nykyisellään ja tukea tämän toimenpiteen kautta kaikkien lasten ja nuorten oppimista mm. pitämällä ryhmäkoot kohtuullisina.

5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus tulee Kotkassa säilyttää. Opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu kaksivuotisesta esiopetuksesta Oikeus oppia –kehittämisohjelma päättyy toukokuun 2024 loppuun. Sillä vahvistetaan mm. koulutuksellista tasa-arvoa. Tarkoitus on ollut, että toiminnasta tulee pysyvää kokeilun jälkeen.

Lukiokoulutuksen säästöistä esitämme poistettavaksi kohdasta 109 Lyseon lukio 53 000 euroa ( säästökohteeksi jää 24 943 e muita kuluja)  ja kohdasta 110 Karhulan lukion kurssitarjonnan vähenemisestä esitämme poistettavaksi 18 000 euroa (säästökohteeksi jää 37 293 e muita kuluja). Kiitämme Nuorisovaltuustoa kannanotosta lukiokoulutuksen kurssitarjonnan säilyttämisestä.

Pidämme tärkeänä ulkoilureittien ja raittien hoitoa. Niitä on eri puolilla Kotkaa mm. Sapokassa, Meriniemessä, Jumalniemessä ja Lankilassa. Liikunnan ympärivuotinen tukeminen on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.  

Esitämme kohdan 51 tekstin loppuun lisäystä niin, että varahenkilöresurssi jätetään käyttämättä vain vuonna 2023. Varahenkilöstö on tärkeä voimavara toimintojen ylläpitämisessä. Syksyn talousarviokäsittelyssä asiaa voi tarkastella uudelleen.

Kohdasta 72  – esitämme poistettavaksi 10 000 euroa. Kulttuurin vastuualueella on tapahtunut muutosta koskien Meripäivien kulttuurituottajan määräaikaista toimea.

6:n miljoonan euron tasapainottamistoimenpiteistä esitämme poistettavaksi 356 781 euroa.

Tiina Montonen

sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja