Puhe kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 Tiina Montonen

Etusivu

Tilinpäätös 2021

On hienoa, että aivan ensimmäisenä saa aloittaa myönteisillä asioilla. Kotkan kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudellinen tilanne vuodelta 2021 on parempi kuin uskallettiin eri vaiheissa odottaa. Ja tämä tilanteessa, jossa koronapandemia vallitsi ja vaikutti paljon sekä kaupungin että konsernin toimintoihin.


Kotkan kaupungin toukokuussa korjatun tilikauden tulos osoittaa noin 5,5 milj. euron ylijäämää. Tuloksen käsittelyn jälkeen kaupungin taseessa on yli 20 miljoonan euron ylijäämä. Koko kaupunkikonsernin taseeseen kertyneen ylijäämän määrä on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen noin 71 milj. euroa.


Tämä antaa meille sen verran liikkumavaraa, ettei tarvitse talouden suhteen paniikkinappulaa painaa. Tämän jälkeenkin on selvää, että taloutta pitää tarkastella suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä vastuullisesti. Tämä koskee erityisesti investointitarpeita, joita on paljon. Kotkan lainamäärä on suuri. Lainat ja vuokravastuut ovat jo 7216 e/asukas.


Taloudellinen epävarmuus leimasi vuotta 2021. Valtionosuudet vähenivät. Onneksi valtio on kuitenkin tullut hyvin vastaan antamalla korona-avustuksia kunnille, tytäryhteisöille ja yrityksille.


Toimintakulut kasvoivat yli 12 miljoonalla eurolla lähinnä sosiaali- ja terveyspalveluiden laskutuksen vuoksi. Olemme siihen onneksemme pystyneet vastaamaan. KymSoten suhteen on nyt hyvä tilanne, koska pakolliset varaukset on tehty ja alijäämien kattamistilanne on tiedossa. Valmistautuminen uudenlaisen kunnan toimintaan jatkuu ilman sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen vaikutusta. Vaikka noin puolet kunnan vastuista vähenee, tehtävää on paljon. Kunta on asukkaitaan varten. Sen tulee olla elinvoimainen ja asukkaiden palveluiden on toimittava hyvin ja laadukkaasti.


Kotkan negatiivinen väestönkehitys jatkui 447 asukkaalla. Tämän suunnan kääntämiseen tulevaisuudessa tarvitaan järeitä toimia. Asukkaiden vähenemisestä huolimatta verotuloja kertyi odotettua enemmän, mikä kertoo työllisyystilanteen paranemisesta. Mikä on onnellista sinänsä. Väestön väheneminen on asettanut meidät uuden ongelman, osaaja/ työvoimapulan, eteen, mikä vaatii toimia mm. kaupungin, muiden viranomaisten, koulutusyhteisöjen ja yritysten kesken pystyäksemme kilpailemaan osaavista ihmisistä.


Vuonna 2021 sisäinen valvonta ja riskienhallinta korostui, mikä näkyi myös arviointikertomuksesta. Varautumista koordinoi valmiusjohtoryhmä toimien erinomaisesti levittämällä ajantasaista tietoa koko organisaatiolle.


Äänestysaktiivisuus oli huolestuttavan alhainen kuntavaaleissa. Vain 47, 7 % kotkalaisista äänesti. Haloo Kotka. Toimenpiteet äänestysaktiivisuuden nostamiseksi eivät saa unohtua. Kuntalaisten osallisuus on ottanut aikamoisia harppauksia eteenpäin ja sitä työtä on jatkettava.


Olemme saaneet valtavasti tietoa kaupunkistrategian mittariston toteutumisesta. Kaikki tavoitteet eivät toteutuneet, osittain varmasti liian suuren mittariston vuoksi. Millään ei ole pystytty kaikkia asioita mittaamaan arjen haasteiden vuoksi. Tätä työtä on jatkettava. Erityisesti nostan esiin kaupungin ilmastotyön ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tärkeyden.


Kehitysjohtaja Terhi Lindholm on tehnyt hyvää työtä muun muassa strategian suhteen. Tässä kohtaa on hyvä kiittää häntä ja toivottaa onnea tuleviin haasteisiin naapurikunnassamme.


Tilinpäätös ja muut käsittelyssä olevat kertomukset sisältävät valtavasti hienoja asioita kuten Sunilan selluloosatehtaan alueen esittämisen maailmanperinnön kulttuuriperintökohteeksi, Kotkan kansainvälisen elokuvafestivaalin, joukkoliikenteen kehittämistyön, Kaakkois-Suomen turvapuiston sekä lasten, nuorten ja liikunnan alojen kehittämistyöt. Ilmastotyötä on saatu koordinoimaan kestävän kehityksen asiantuntija.


Sitten muutama sana kertomuksista:


ARVIOINTIKERTOMUS oli selkeä ja hyvin laadittu. Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan. Kiitos siitä. Arviointilautakunta kiinnittää huomiota moneen tärkeään asiaan. Itse haluan nostaa esiin pari asiaa sieltä, joista olen täysin samaa mieltä.


”Lukioiden ja Ekamin sekä XAMKin yhteistyössä tapahtuvista tavoitekurssimääristä uupuu lähes puolet sekä varhaiskasvatuksen sijaisrekrytointien suureen määrään.” Lainsäädännöllä tähän tullee vauhdittamista. ”Digitalisaation tuomien monipuolisten mahdollisuuksien ja etäopiskelun tulisi vauhdittaa – ei hidastaa – yhteistyötavoitteita.” Varahenkilöstön lisääminen olisi mielestäni järkevää aloilla, joilla on pulaa ammattiosaajista ja joilla käydään kilpailua työntekijöistä. Vakituinen työpaikka on monelle arvokkaampi kuin määräaikainen.


TIETOTILINPÄÄTÖS puolestaan antaa kuvan, että hommat ovat hallussa. Siellä nostetaan esiin kehityskohteita tiedonhallinnan, tietoturvan ja tietosuojan sekä niihin liittyvän riskienhallinnan toteuttamisessa. Erilaiset tiimit toimivat ja tieto välittyy koko kaupunkiorganisaatioon.


HENKILÖSTÖKERTOMUS
Henkilöstökertomus on monipuolinen ja myönteisessä hengessä valmisteltu. Kaupunkistrategia tehdään näkyväksi koko henkilöstölle. Ohessa suora lainaus kaupunkistrategiamme arvojen aukaisemisesta henkilöstökertomuksessamme: ”Reiluus, Rakkaus ja Rohkeus, halutaan näkyvän kaupungin henkilöstötoiminnassa kautta koko organisaation. Henkilöstöohjelma on kokonaisuus, jonka päälle rakentuu yksittäisten työntekijöiden, esimiesten, johdon ja työyhteisöjen toiminta. Haluamme jakaa hyväntahtoisuutta ja myönteistä asennetta.” Tämä on hyvä lähtökohta Kotkalle hyvänä työnantajana.


Kiitos koko kaupungin ja myös kaupunkikonsernin henkilöstölle poikkeuksellisen, ei varmasti aina helpon koronavuoden 2021 työpanoksesta.


Jatkakaamme myönteisellä asenteella tänäkin vuonna yhteistyötä kuntalaisten, henkilöstön, päättäjien ja sidosryhmien kesken.


Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä puoltaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vastuuvapauden myöntämistä kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vuodelta 2021.

Tiina Montonen Sos.dem. valtuustoryhmän puheenjohtaja,