Kesäiset terveiset Eduskunnasta!

Etusivu,Kirjoituksia

Kevätkausi eduskunnassa lähenee loppuaan. Juhannuksen jälkeen kokoonnumme vielä keskustelemaan kuntajakolaista ja Kataisen Himasen tutkimuksen tilauksesta, mutta sen jälkeen voi kiireisen kevään jälkeen hengähtää. Paljon on asiaa mahtunut vielä myös kesäkuulle, ja perinteiseen malliin loppuviikot on tehty kaikki välttämättömimmät valmiiksi, tarkoittaen aikarajan klo 22 poistoa istunnoista. Kuntalakiuudistus meni läpi ja toivottavasti kunnat lähtevät tekemään yhdistymissuunnitelmia riippumatta opposition jarrutuskehotuksesta tai varsinaisen päätöksenteon sitomista sote-lain voimaantulon kanssa.

 

Taloudelliset ajat eivät näytä hyviltä. Juuri julkaistu Suomen Pankin ennuste oli -0.8 % ja valtionvarainministeriönkin -0.4 % niin, että ehkä loppuvuodesta voidaan päästä plussalle, tarkoittaa tämä haastetta niin työttömyyden kuin verotulojen osalta. Kehys on valmisteltu hieman positiivisemmalla lähtökohdalla ja jo nyt joudutaan miettimään mitä tehdään ns. työllisyyspakettina elokuun budjettiriihessä. Tilannetta teollisuuden osalta paikattiin jo ensimmäisessä lisätalousarviossa, mutta Stora Enson uutisten jälkeen on perusteltua kysyä missä sijaitsee yritysten vastuu, kun myös kaikki veronalennukset ovat tähdänneet kilpailukyvyn parantumiseen ja kuitenkin irtisanomisten määrä vain kasvaa. Tähän mennessä on tämä hallitus sopeuttanut jo 5,4 miljardin edestä, pitäen yhä kiinni velkasuhteen kääntämisestä laskuun.

 

Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistuksen selonteko oli viime viikolla palautekeskustelussa salissa. Edeltävä porvarihallitus käynnisti viime hallituskaudella aluehallintouudistuksen, johon Sdp suhtautui lähtökohtaisesti hyvin kriittisesti. Olimme jo valmistelun yhteydessä huolissamme työsuojelun, ympäristönsuojelun, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatoimen sekä uuden aluehallinnon henkilöstön asemasta. Tuolloin velvoitettiin valtioneuvostoa antamaan keväällä 2013 selonteko uudistuksen onnistumisesta, tätä nyt siis olemme käsitelleet. Selonteon perusteella Sdp:n aiemmin esittämät uhkakuvat ovat varsin laajasti käyneet toteen. Jatkossa eri viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita ja työnjakoa on selkeytettävä. Päällekkäiset toiminnot on purettava ja valvonnan aukot paikattava. Hallitusohjelmassa on sovittu, että tällä hallituskaudella ei tehdä merkittäviä uudistuksia valtion aluehallintoon, mikä on tärkeä linjaus, sillä aluehallinto ei voi olla jatkuvassa myllerryksessä. Tarvitaan työrauhaa, jotta uudistuksen keskeiset tavoitteet saadaan toteutettua. On kuitenkin sovittu, että joitakin tarkistuksia voidaan tehdä. Tämä on tärkeää, jotta valmisteluvaiheen puutteet saadaan korjattua; ensimmäisenä liikunta, nuorisotyö ja kulttuuri siirretään Aluehallintovirastoon samaan yhteyteen muun sivistystoimen kanssa vuoden 2014 alusta.

 

Koulurauha

Viime viikolla lähetekeskustelussa oli ns. koulurauha-lakipaketti. Perus- ja toisen asteen opetusta ja oppilashuoltoa koskevaan lainsäädäntöön tehdään muutoksia, joilla edistetään koulujen työrauhaa sekä lisätä oppilaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Samalla oppilas- ja opiskelijahuollossa painopiste siirtyy ennaltaehkäisyyn. Lakipaketille tuli paljon kiitosta myös opposition edustajilta, mikä on harvinaista.

Opettajille ja rehtoreille annetaan lain myötä lisää toimivaltuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen. Hallitus esittää oppilas- ja opiskelijakuntien ottamista osaksi koulujen ja oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria. Lisäksi vahvistetaan myös lasten ja nuorten oikeutta osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisuuden tunne lisää tunnetta kyvykkyydestä ja hallinnasta, jotka tutkimusten mukaan ovat merkittäviä tekijöitä koulussa viihtymisen ja hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi. Tämä vähentää myös kouluissa tapahtuvaa kapinointia.

 

Koulurauhalain yhteydessä parannetaan avohoidossa olevien oppilaiden opetusta sekä edistetään huostaan otettujen tai sijoitettujen lasten opetusta. Esityksellä selkeytetään erikoissairaanhoidossa olevien oppivelvollisten asemaa tilanteissa, joissa oppilaan oman koulun tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä. Tällä hetkellä kaikkien huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten perusopetusta ei ole järjestetty perusopetusta lainsäädännön mukaisesti.

 

Kansalaisaloite

Ensimmäisen kansalaisaloitteen käsittely saatiin juhannuksen alla päätökseen. Esitys turkistarhauksen kieltämisestä kaatui äänin 146-36. Koska kyse oli eettisestä asiasta, oli aloitteen puolustajia ja vastustajia yli puoluerajojen. Lobbaus eri eläinsuojelujärjestöjen puolelta oli viimeiseen asti huimaa. Viime viikolla kaikki kansanedustajat saivat vielä sähköpostitse useita satoja yhteydenottoja asian tiimoilta.

 

On tärkeää, että aloite sai arvoisensa käsittelyn eduskunnassa, kun maa- ja metsätalousvaliokunta järjesti avoimen kuulemistilaisuuden, teki siitä mietinnön, ja lain muuttamisesta äänestettiin suuressa salissa. Näin tulee toimia jatkossakin kansalaisaloitteiden kohdalla. Olisi perin kummallista, että meille on säädetty mahdollisuus kansalaisaloitteeseen, ja sitten 50 000 allekirjoitusta kerännyt aloite hautautuisi jonnekin paperipinoihin ja raukeaisi vaalikauden päättyessä. Toisaalta pitää muistaa, että asiat joista kansalaisaloitteita voidaan tehdä, ovat hyvin moninaiset ja taso voi olla valmis lakiesitys tai idea jostakin, joten asian käsittely on suhteutettava myös näihin.

 

Sähkömarkkinalaki

Uusi lainsäädäntö sähkömarkkinoista saatiin valiokunnassa ja eduskunnassa käsiteltyä loppuun. Uuden lain myötä sähkön toimitusvarmuus tulee olennaisesti paranemaan. Viime vuosina on isojen myrskyjen seurauksena kotitaloudet ja yritykset olleet ilman sähköä pahimmillaan toista viikkoa. Nyt asiaan tulee parannus, sillä sähkökatko saisi asemakaava-alueella olla korkeintaan 6 h ja muualla 36 h. Säävarman sähköverkon piiriin tulee nyt kaikki alueet lukuun ottamatta saaristoa ja yksittäisiä pienen kulutuksen paikkoja asemakaava-alueen ulkopuolella. Tasa-arvo eri maan osien välillä paranee sähkön saannissa siis olennaisesti. Säävarmuus voidaan järjestää kaapeloinnilla, tuomalla verkot teiden varteen, tekemällä suuremmat johtokäytävät tai lisäämällä maastokatkaisijoita, varayhteyksiä ym. Myös korvausjärjestelmä muuttuu nykyisestä automaattisemmaksi.

 

Tämä kaikki tulee maksamaan sähköyhtiöille satoja miljoonia euroja. Siksi huoli verkkohintojen eriytymisestä eri puolilla maata on perusteltu, verkkojen erilaisista lähtökohdista ja maantieteellisistä olosuhteista johtuen.

Näistä syistä talousvaliokunta antoi käsittelyssään yhtiöille lisäaikaa tehdä muutokset perustelluista syistä. Valiokunta myös edellyttää energiamarkkinavirastolta tiukkaa valvontaa hintojen seuraamisessa sekä toimia mikäli hintoihin tulee tämän lain myötä kohtuuttomia eroja.

 

Tuulivoimakompensaatio

Talousvaliokunta sai päätökseen myös käsittelynsä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista. Esitys liittyy valtion vuoden 2013 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen.

Laissa säädetään tuulivoiman kompensaatioalueista, joilla valvontajärjestelmää on kehitetty puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien edellyttämällä tavalla. Tällaisilla alueilla tuulivoimalan rakentaminen ja käyttöönotto eivät edellyttäisi, että puolustusvoimat selvittää enää erikseen tuulivoimalan vaikutuksia Suomen aluevalvontaan, puolustusvoimien alueellisiin toimintaedellytyksiin ja sotilasilmailuun. Rakentaminen olisi myös mahdollista, vaikka puolustusvoimien aiemmin antama lausunto olisi ollut kielteinen. Alueelle rakennettavista tuulivoimaloista kerättäisiin turbiinikohtainen tuulivoimamaksu.

 

Laissa säädetään tietyn alueen nimeämisestä tuulivoiman kompensaatioalueeksi. Tällainen alue olisi Perämeren tuulivoima-alue, mutta tarvittaessa lakia voitaisiin täydentää uusilla tuulivoiman kompensaatioalueilla. Seuraavana arvioitavina kompensaatioalueiksi ovat Suomenlahden alueet ja koko Kaakkoinen Suomi.

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää toivotellen ja tervetuloa Nuorten Kotkien 70-vuotisjuhlaleirille Turun lähelle Sauvoon 23.7–1.8.

 

t. Sirpa

 

Sirpa Paatero
Sirpa.paatero@eduskunta.fi
+358505121602
00102 Eduskunta
Www.sirpapaatero.net