24.11.2009 KOTKAN SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY:N EDUSTAJISTON KOKOUKSEN KANNANOTTO

 

Terveyspalvelut saatava toimimaan paremmin

 

Kotkan sosialidemokraatit järjestivät Kymen Suurmarkkinoilla 30.10 -1.11. terveyspalvelukyselyn, johon vastasi 471 henkilöä. Kyselyssä kartoitettiin terveyspalveluiden käyttäjien mielipidettä saamastaan palvelusta.

 

 

Kyselyn tulos oli selkeä. 75 % vastaajista koki saaneensa hyvää palvelua, ja häntä oli potilaana kuunneltu. Suuri enemmistö 90 % vastaajista halusi enemmän hoitajia ja lääkäreitä. Suurin mielipide-ero vastaajien kesken oli suhtautumisessa terveyskeskuspalveluiden keskittämiseen keskussairaalan yhteyteen. Vastaajista 55 % kannatti ajatusta ja 45 % oli vastaan. Erityisesti vastaajat olivat kiinnittäneet huomiota palvelujen parantumiseen, mikäli keskittämiseen päädytään. Vastaajat ottivat myös kantaa toimivien vanhuspalveluiden puolesta.

 

Potilasta on kuultava

 

Johtopäätöksenä kaupunkilaisten mielipiteistä Kotkan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö toteaa, että nykyinen toimintapa kaipaa parantamista, jotta pystytään vastaamaan kaupunkilaisten tarpeisiin perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluissa.

 

Palveluntarvitsijaa on kuultava enemmän, kun 25 % kyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että heitä ei ole kuultu. Tyytymättömien vastaajien määrä on liian suuri. On mietittävä toimia, millä kiireisessä potilastyössä löytyisi riittävästi aikaa kaikille potilaille.

 

Lähipalvelut ovat tärkeitä terveyden edistämistyössä

 

Kotkan sosialidemokraattien mielestä terveyden edistämisen lähipalveluita pitää säilyttää asutusalueilla ja kaupunkikeskuksissa. Esimerkiksi neuvolapalveluiden tapaan uusia terveyden edistämispisteitä voisi perustaa vanhusten palvelutalojen tai kouluterveydenhuollon yhteyteen. Keskitetyn terveysaseman suunnittelua voidaan jatkaa. Suunnittelussa on otettava huomioon myös ihmisten tarve lähipalveluihin. On perusteltua kysyä ”Miksi verenpaine pitää mitata terveyskeskuksessa?”

 

Ennen lopullista terveyskeskusten ja sosiaalihuollon palvelupisteiden keskittämispäätöstä, tulee laatia selvitys ”uuden kotkalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallin” palvelujen taloudellisuudesta ja toimivuudesta.

 

Lisätietoja

 

Puheenjohtaja

Jari Luumi

050-557 0198

 

Sihteeri

Riku Pirinen

0400-659 832

 

 

Tiivistelmä terveyspalvelukyselystä on ladattavissa tästä.

 

 

 

 

15.10.2009 KOTKAN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY:N TIEDOTE

 

Sunilan jälkihoito on hoidettava hyvin

 

Kotkan Sosialidemokraattinen kunnallistoimikunta tapasi 14.10. YT-menettelyä käyvää Sunilan sellutehtaan johtoa sekä työntekijöitten että toimihenkilöiden edustajia. Kunnallistoimikunta oli kiinnostunut kuulemaan tehtaan nykyisestä tilanteesta ja suunnitellun lopettamisen seurauksista. Samoin haluttiin näkemystä siitä, mitä tehtaalla olisi mahdollisuus tehdä jatkossa ja mikä kaupungin rooli olisi siinä.

 

Kotkan sosialidemokraattien mielestä nimenomaan Sunilan tehdasta ei tulisi sulkea, koska tehdas on moderni, logistiikkayhteydet rautateineen ja satamineen ovat erinomaiset ja erityisesti henkilökunta on osaavaa ja motivoitunutta työhönsä. Suunnitellun lopettamisen toteutuessa Storaenson tulee yhteiskuntavastuunsa perusteella hoitaa muutosturva hyvin eikä nuukailla Sunilan noin 250 työntekijää perheineen ovat sen ansainneet.

 

Kaupungin tulee jatkaa yhdessä Cursor Oy:n ja Storaenson kanssa ponnisteluja uuden teollisuuden saamiseksi tehdasalueelle ja työpaikkojen luomiseksi, vaikka tehtävä ei ole helppo. Uutena toimialana voisi olla energiantuotanto pelleteistä tai bioetanolin tuottaminen. Myös valtion on tuettava uuden teollisuuden kehittymistä.

 

Kotkan sosialidemokraatit haluavat edistää Sunilan alueen kehittymistä uuteen kasvuun ja teollisten työpaikkojen syntymistä, mikä on yhtenä edellytyksenä esimerkiksi toimiville kaupungin terveyspalveluille.

 

Lisätietoja

 

Puheenjohtaja

Jari Luumi

050-557 0198

 

Sihteeri

Riku Pirinen

0400-659 832

 

 

 

13.10.2009 LEHDISTÖTIEDOTE

 

Sosialidemokraattien, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Keskiryhmän valtuustoryhmien muodostaman koalition määrittelemiä toimenpiteitä kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

 

Kaupungin ennakoidun tuloksen romahdettua ja alijäämän noustessa elokuun loppuun mennessä lähes 12 milj. euroon, on kaupungin talouteen muodostunut tilanne, johon on reagoitava päättäväisesti.

 

Koalition mielestä tilanne on vakava, mutta se ei kuitenkaan saa aiheuttaa harkitsemattomia paniikkiratkaisuja, joiden säästövaikutuksista ei liiemmin ole takuita. Koalition mielestä KH:n käynnistämät talouden tasapainottamistoimenpiteet, kuten yt-neuvottelut tulee saattaa loppuun ja sen myötä esille tulevat toiminnan järkiperäistämisehdotukset saada käynnistettyä. Korotettujen kiinteistöverojen tuotot sekä kaupungin kiinteistöjen myyntituotot että kouluverkkoselvityksen positiiviset vaikutukset talouteen tulee myös saada selvitettyä. Sairauspoissaolojen tehostettu valvonta kerryttää varmuudella vielä lisää säästöjä.

 

Tämän jälkeen kun tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset ovat tiedossa, on koalitio tarvittaessa valmis keskustelemaan myös veroprosentin korotuksesta. Tämä toimenpide ajoittuisi syksyyn 2010.

 

Kuntatyötekijöiden pakkolomat eivät kuulu koalition mielestä toimenpiteisiin, jotka ratkaisisivat kuntatalouden ongelmia. Lomautukset aiheuttaisivat useissa yksiköissä varmuudella tilanteita, joiden kustannusvaikutukset olisivat moninkertaiset säästöihin verrattuna. Myös lakien ja asetusten noudattaminen uusissa hallitsemattomissa tilanteissa olisi mahdotonta.

 

Pikaratkaisua alijäämän poistamiseen ei kenelläkään ole. Koalition mielestä järkevä ja tavoitteellinen 4 – 5 vuoden talouden tasapainottamisohjelma olisi kuitenkin tie ulos alijäämäisestä kuntataloudesta. Riittävien ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen kuntalaisille on koalition tavoitteena myös vaikeina aikoina.

 

Koalitio-ryhmittymän puolesta

 

Pekka Posti

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

 

 

Sami Virtanen

Vihreiden valtuustoryhmä

 

 

 

Semi Lommi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 

 

 

Esko Almgren

Keskiryhmän valtuustoryhmä

 

 

 

 

3.10.2009 KAHDEKSAN SOSIALIDEMOKRAATTISTEN KUNNALLISJÄRJESTÖJEN KUNTAPALAVERIN KANNANOTTO VANTAALLA 2.-3.10.2009

 

PORVARIHALLITUKSEN POLITIIKKA JÄTTÄÄ LAMAN TYÖTTÖMIEN JA KUNTIEN ASUKKAIDEN MAKSETTAVAKSI

 

Suurten kaupunkien sosialidemokraatit vaativat, että työvoimakoulutukseen, nuorten työttömien oppisopimustoimintaan ja työttömien palkkatukityöllistämiseen osoitetaan 200 miljoonan euron tasokorotus ensi vuoden valtion talousarviossa.

Vaadimme myös, ettei hallitus valmistele uudesta Euroopan Unionin työllisyystoimia koskevasta säädöksestä sellaista tulkintaa, joka käytännössä lopettaa Suomessa valtion työllisyysvaroin toteuttavan työllistämisen yrityksissä ja järjestöissä.

Sosialidemokraatit ihmettelevät, miten vihreiden puheenjohtaja voi työministerin asemassa olla toteuttamassa tällaista politiikkaa, joka on pikemminkin työttömyyspolitiikkaa kuin työllisyyspolitiikkaa.

 

Porvarihallitus on keskittynyt ottamaan velkaa maksaakseen suurituloisten tai pääomatuloa saavien kansalaisten ja yritysten verohelpotuksia. Niiden työllistävä vaikutus on jo nyt osoittautunut hyvin vähäiseksi. Sen sijaan hallitus on suhtautunut kasvaneeseen työttömyyteen kuin sivustakatsoja. Erityisen voimakkaasti on noussut suurten kaupunkien nuorisotyöttömyys. Ensi vuoden aikana työttömyyden arvioidaan edelleen kasvavan ja työttömien määrä saattaa vuoden 2010 aikana nousta yli 400 000.

 

Hallitus on jättänyt myös kunnat oman onnensa nojaan. Kuntien verotulot ovat romahtaneet ja rahat eivät kerta kaikkiaan riitä. Hallitus ajaa kunnat kriisiin aivan liian matalilla valtionosuuksilla.

 

Myöskään työttömiä välittömästi auttaviin työvoimapoliittisiin toimiin ei valtion määrärahoja ole tälle vuodelle lisätty juuri ollenkaan ja vuoden 2010 talousarvioesityksessä määrärahat ovat aivan liian alhaisella tasolla tarpeeseen nähden. Useiden työvoima- ja elinkeinokeskusten määrärahat työttömien työvoimakoulutukseen ja palkkatukityöllistämiseen ovat jo nyt loppuneet. Työllisyysvaroin palkattujen määrä on kääntynyt laskuun, vaikka työttömyys kasvaa!

 

Vantaalla 3.10.2009

 

Helsingin, Espoon, Kotkan, Lahden, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan

Sosialidemokraattiset kunnallisjärjestöt

 

Lisätietoja:

Vantaan demareiden puheenjohtaja Tuija Ihalainen 040 5084780

 

 

30.9.2009 MIELIPIDE

 

Korttelikoteja tarvitaan!

 

Valtion palkkatukea koskeva lakiuudistus uhkaa sulkea kotkalaiset, hyvin toimivat korttelikodit ja aiheuttaa suuria vaikeuksia muillekin kolmannen sektorin toimijoille. Lakiuudistus katsoo korttelikodit ja niihin verrattavat kolmannen sektorin työllistäjät elinkeinonharjoittajiksi.

 

Kotkalaiset korttelikodit, joita on neljä, palvelevat eri kaupunginosissa vähävaraisia vanhuksia, yksinäisiä ja helposti syrjäytyviä ihmisiä. Kotkalaisten korttelikotien hyvästä tasosta kertoo sekin, että Kotka sai korttelikodeistaan valtakunnallisen palkinnon ”Anna hyvän kiertää” muutama vuosi sitten. Korttelikodit ovat monelle vanhukselle, yksinäiselle ja helposti syrjäytyvälle turvakeskus, josta saa apua mm. kodin askareisiin, siivouksiin tai kaupassa käyntiin. Korttelikodin asiakaskuntaan kuuluu tällä hetkellä noin 700 vanhusta. Apua antavat työllistämistuilla palkatut ihmiset, joita on noin 120.

 

Vanhuksia kannustetaan nykyisin asumaan yhä pidempään kodeissaan. Jos tuet vähenevät tai loppuvat, loppuu myös korttelikotitoiminta. Pelkällä vapaaehtoistyöllä ei korttelikoteja pyöritetä. Kolmas sektori on tärkeä työllistäjä, jota ei voi ajaa alas, kuten tapahtuu, jos lakiuudistus toteutuu.

 

Miksi hyvästä ja inhimillisesti tärkeäksi havaittu tukimuoto lopetetaan? Mistä työttömiksi jäävät ihmiset saavat työtä? Minkä arvoiseksi määritellään vanhusten hätä ja yksinäisyys, minkä arvoiseksi se, että pitkän työttömyyden jälkeen pääsee työhön, jossa voi olla lähellä ihmistä? Onko porvareitten taka-ajatuksena loppujen lopuksi se, että yleishyödyllinen toiminta saataisiin bisnekseksi, tällaiset ajatukset on estettävä ja lainmuutos torjuttava!

 

Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen naiset

 

 

 

16.9.2009 SIRPA PAATERON TIEDOTE

 

KAAKKOIS-SUOMI SIVUUN HALLITUKSEN TYÖLLISYYSPANOSTUKSISSA

 

Kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) on pettynyt hallituksen työllisyyspanostuksiin logistiikassa. Kaakkois-Suomen näkökulmasta tilanne ei näytä nyt hyvältä.

 

– Vientiä tukevan rekkaparkin rakentaminen on pyyhkäisty pois hallituksen budjetista, Kotolahden ratapihalle halutaan kunnalta yhä enemmän rahaa ja E 18 osaa Haminan ohitusteitä ei aloiteta vaikka siihen olisi ollut valmius jo kuluvan vuoden lopulla, Paatero ihmetteli eduskunnan käsitellessä vuoden 2010 budjettia 16.9.2009.

 

(Nuoriso)työttömyyden raju kasvuvauhti huolettaa Paateroa. Todellisena huolena on, että pitkäaikaistyöttömien tilanne heikentyy entisestään, mikäli kolmannen sektorin palkkatukeen tulee tuen saamista koskevia muutoksia. Uhkana on tällä hetkellä, että kolmannen sektorin toiminta luettaisiin taloudelliseksi toiminnaksi ja tällöin sen työllistävään toimintaan ei saisi täyttä tukea. Tilanne olisi kestämätön. Viimeisetkin keinot pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi vietäisiin pois, Paatero sanoo.

 

Lisätietoja:

 

Sirpa Paatero

kansanedustaja

Puh. 050 512 1602

 

 

 

4.9.2009 LEHDISTÖTIEDOTE

 

TUOTEKEHITYKSEN VÄHEKSYMINEN TUHOAA PAPERITEOLLISUUDEN TULEVAISUUDEN

 

Kansanedustaja Sirpa Paatero kehottaa suomalaisia paperiteollisuusyrityksiä katsomaan peiliin, kun puhutaan nykyisestä alaa koskevasta kriisistä.

 

– Sitä ei voi kieltää, että kriisin taustalla ovat paljolti myös globaalit syyt, mutta syyttömiä suomalaiset alan yritykset eivät nykyongelmiin ole. Näin syvälle Suomessa paperiteollisuus ei olisi vajonnut, mikäli tutkimus- ja tuotekehityksestä olisi huolehdittu paremmin, Paatero jatkaa.

 

Paatero toteaa, että t & k-menot ovat tämän vuosikymmenen aikana suurimmissa suomalaisissa paperiteollisuusyrityksissä olleet vuosittain vain 0,3 – 0,7 prosenttia liikevaihdosta yritysten tilinpäätöslukujen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suomalaisten paperiteollisuusyritysten t & k-panokset ovat jo vuosikausia polkeneet paikallaan tai sitten jopa laskeneet.

 

Paateron mukaan talouskriisistä selviävät parhaiten ne yritykset, jotka ovat tuotekehityksen kautta kyenneet vastaamaan yhä kovenevaan kansainväliseen kilpailuun.

 

– Vuonna 2008 t & k –toiminnan kärkiyhtiöt löytyvät metalli- ja elektroniikka- sekä sähkövoimateknologiateollisuudesta: Nokia, Metso ja ABB. Esimerkkinä todettakoon, että kolmatta sijaa pitävä ABB käytti tuotekehitykseen 5,8 prosenttia liikevaihdosta, kun vastaava luku oli Stora Ensolla 0,7 ja UPM:llä 0,5 sekä M-realilla 0,3.

 

Paatero edellyttää, että metsäteollisuudessa yritykset oma-aloitteisesti ja pikaisesti panostavat tuotekehitykseen, koska työ on vaativaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä.

 

– Vanhasen nykyhallituksella on merkittävä vastuu omistajatahona muun muassa siinä, miten Stora Enso laatii kehitystoimintastrategiansa. Linjan on muututtava. Paperiteollisuuden tulevaisuuden tuotteiden, etenkin bioenergia- ja pakkaustuotteiden, kehittämiseen ei ole panostettu riittävästi yrityksissä lupauksista huolimatta. Sijaiskärsijöiksi ovat nyt joutuneet työpaikkansa menettäneet työntekijät.

 

– Lähtökohtana on oltava se, että investoinnit uudenlaisiin tuotantoihin tuottavat jälleen uusia innovaatioita. Nyt Vanhasen hallitus on aloitekyvyttömyydellään tukemassa suomalaisen paperiteollisuuden alasajoa. Uusia tuotteita on lähes mahdoton kehittää, mikäli perustuotantokin romutetaan. Se on tärkeä perusta, jonka varaan uusien tuotteiden kehittäminen nojaa.

 

 

Valtiovalta voi Paateron mukaan vaikuttaa suomalaisen paperiteollisuuden nostamiseen nousu-uralle, mikäli vain tahtoa löytyy. Yhdysvalloissa sellu- ja paperiteollisuuden yhteydessä tapahtuvaa energiatuotantoa tuetaan merkittävästi veroeduilla. Ruotsissa valtiovalta on puolestaan poistanut sähköveron metsäteollisuusyrityksiltä.

 

 

 

Lisätietoja:

 

Sirpa Paatero

kansanedustaja (sd.)

Puh. 050 512 1602

 

 

 

 

31.8.2009 SUNILAN LOPETTAMISEN PERUSTEET EIVÄT VAKUUTA

 

Tyrmistyneinä otimme vastaan tiedon, että Stora Enso sulkee Sunilan sellutehtaan. Emme voi osoittaa vähäisintäkään ymmärrystä saati hyväksymistä kyseiselle teolle. Yhtiön johdon esittämät perustelut tuotannon lopettamiselle eivät ole vakuuttavia.

 

Tehdas on teknisesti pidetty saneerausten avulla nykyaikaisena. Tuotantokyky, kapasiteetti on uusiin tehtaisiin verrattuna pienehkö, mutta Suomen oloihin nähden riittävä. Laadullisesti Sunilan sellu on virallisesti sertifioitua, Suomen kärkilaaduksi tunnustettua. Henkilöstö on ammattitaitoista ja motivoitunutta.

 

Neljän sunilalaissukupolven työn tulos ollaan nyt laman varjolla mitätöimässä. Stora Enson paniikkipäätös tuo pitkälle ajalle ja laajalle alueelle ulottuvaa epävarmuutta ja suoranaista hätää. Stora Enson johto ei ole mielestämme pystynyt päätöksessään näkemään lyhyen aikaperspektiivin ja hetkellisen suhdanteen yli.

 

Pettyneitä olemme myös valtion omistajaohjauksesta vastaavan, Sunilan piipun juuressa varttuneen, ministeri Jyri Häkämiehen asenteeseen ja nuivaan suhtautumiseen Sunilan alasajoon. Odotimme Jyriltä edes vähäistä myönteistä elettä. Odotimme Jyri Häkämiehen olevan edes vähän sunilalainen.

 

Työväenyhdistyksemme on tiiviissä ja perinteikkäässä suhteessa Sunila Oy:n työntekijöihin, joten sillä on niin sanotusti ”oma lehmä ojassa”. Emme kuitenkaan halua sulkea silmiämme siltä, mitä ”oman tehtaan” aidan ulkopuolella tapahtuu. Talouselämän toimijat, erikoisesti teollinen sektori pelaa häikäilemätöntä pudotuspeliä. Laaksokuntamme alueella tappotuomion ovat Sunilan lisäksi saaneet Voikkaa, Anjalankoski osittain, Summa, Keräyskuitu ja ehdollisena Kotkan tehtaat. Niiden perässä pitkät alihankkijoiden ketjut, jotka joutuvat irtisanomaan väkensä. Muilta aloilta mm. lasitehdas, Sulzerin pumpputehtaan irtisanomiset jne.

 

Valtiovalta tulee ratkaisevasti myöhässä tällaisen menon ennakoimisessa ja estämisessä. Hallitus on kanssasyyllinen teollisuuden alasajoon. Tuhottujen työpaikkojen haparoivat korvausyritykset ja ns. jälkihoito eivät hallituksen vastuuta nykytilanteesta poista.

 

Popinniemen työväenyhdistys

 

 

 

19.8.2009 MISSÄ ON STORA ENSON YHTEISKUNTAVASTUU?

 

Pääministeri Vanhanen ja hallitus toivovat yrityksiltä yhteiskuntavastuuta ja pidättäytymistä irtisanomisista ja lomautuksista. Samaan aikaan valtion suurelta osalta omistamassa yhtiössä ollaan irtisanomassa jopa tuhat henkilöä. Stora Enso irtisanoutuu nyt lopullisesti yhteiskuntavastuun kantamisesta ja vastuusta työntekijöistään.

 

Ihmisten tulevaisuudenusko on heikko alueella, jossa työttömyys on ollut jo ennestäänkin muuta maata suurempi. Mistä löytyvät ne tukitoimet ihmisten selviytymiseksi kouluttautua ja työllistyä uudestaan. Valtion puolelta työllistämis- ja investointiresurssit ovat tähänkin asti olleet niukat. Työttömiksi jääneiden uudelleen työllistyminen osaamistaan vastaavalle alalle tulee olemaan erittäin hankalaa, koska alueella on jo saman alan työttömyyttä ennestäänkin paljon.

 

Ministeri Häkämies tuntee Sunilan tehtaan hyvin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että hän vastaa alueen ihmisille ja eduskunnalle, miksi hän on hyväksymässä Sunilan tehtaan alasajon. Edellytämme, että valtio kohdistaa omia, uusia investointeja Kymen alueelle, jotka mahdollistavat ihmisten työllistymisen. Samalla tuetaan alueen elinkeinoelämän laajempaa kehittämistä.

 

Lisätietoja:

 

Anneli Kiljunen

kansanedustaja (sd.)

Puh. 050 511 3123

 

Sirpa Paatero

kansanedustaja (sd.)

Puh. 050 512 1602

 

 

 

25.5.2009 Sirpa Paateron terveiset 2/2009

 

Terveisiä jälleen eduskunnasta. Reipas kuukausi on taas vierähtänyt siitä kun viimeksi kirjoittelin kuulumisia. Eduskuntatyö on ollut varsin hektistä ja hengähdystauot vähissä. Päällimmäisinä asioina ovat olleet välikysymykseen valmistautuminen, ja tietenkin muutaman viikon päässä siintäviin EU-vaaleihin valmistautuminen.

 

 

Välikysymys

 

Sosialidemokraattien aloitteesta tehtiin välikysymys työttömyyden kasvun pysäyttämisestä ja nuorten työllistämisestä. Kaikki oppositiopuolueet lähtivät tähän mukaan. Hallituksen on määrä antaa vastauksensa 2.6.2009 klo 14.00 pidettävässä täysistunnossa.

 

Välikysymyksen lähtökohtana on nuorisotyöttömyyden rankka kasvu, 53% verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Samalla kannamme huolta yleisen työttömyyden kasvusta ja työ- ja elinvoimakeskusten resurssien riittävyydestä. Esimerkiksi työttömän ohjaukseen ja neuvontaan on työvoimakeskuksessa tällä hetkellä aikaa noin 17 minuuttia. Tässä ajassa pitäisi siis urasuunnitelmankin valmistua.

 

Työministerin mielestä työttömyys on kasvanut maltillisesti. Välikysymyksen tullessa tietoon hallitus lisäsi rahaa työttömyyden hallintaan muutosturvasta. Muutosturvarahat tarvitaan aivan varmasti takaisin syksyn puolella, kun lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi. Lisäksi nyt vain aikaistettiin ESR-rahojen käyttöä, jotka oli alunperinkin tarkoitettu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämiseen.

 

Peräämme 200 miljoonaa euroa työllisyyteen erillisenä lisäbudjettina tälle keväälle ja toisaalta uutta satsausta elvytykseen työllisyyden parantamiseksi. Valtiovarainministeri sen sijaan taitaa tehdä EU-vaalityötä, kun toteaa, että tilanne on parantunut eikä lisäelvytyksiä tarvita. Kaikki asiantuntijat ovat kuitenkin vielä vahvan julkisen elvytyksen lisäämisen kannalla. Tilanne muistuttaa hätkähdyttävästi eduskuntavaaleja edeltävää bluffausta eli siis hyvä meininki riittäköön!

 

Hankintalaki

 

Eduskunnassa oli arvioitavana reilun vuoden käytössä ollut laki julkisista hankinnoista. Yleisesti ottaen parempaan suuntaan on menty, ja Hilma-ilmoitusjärjestelmä alkaa olla jo tuttu sekä yrityksille että hankintojen tekijöille. Arvioinnissa olivat kolme asiaa: miten nykyiset kansalliset rajat ovat toimineet, miten kuntien yhteistyökysymykset voidaan ratkaista ja miten kolmas sektori eli kansalaisjärjestötoiminta voidaan huomioida hankintoja tehtäessä.

 

Ministeriö ei ollut vastannut kuntien yhteistyön selkiyttämiseen hankintalain osalta juuri mitään. Voittoa tavoittelemattomien eli lähinnä yhdistystoiminnan osalta vastauksena olivat voittoa tavoittelemattomat osakeyhtiöt tai sosiaaliset yritykset, vaikka parannettavaa löytyy mm. erilaisten neuvottelumenettelyjen käytöstäkin. Kansallisten hankintarajojen kohdalla talousvaliokunta esittää kaksinkertaistamista niin että pienissä ostoissa voidaan vähentää byrokratiaa nostamalla raja 30 000 euroon. Sosiaali- ja terveyspalveluissa voidaan taata paremmin asiakkaita huomioiva hankintamenettely rajan tullessa 100 000 euroon ja rakennusurakoissa 200 000 euroon. Nähtäväksi jää, milloin hallitus eli uusi ministeri Sinnemäki tuo esitykset eduskuntaan.

 

Pikavipit

 

Olemme halunneet uutta lainsäädäntöä, joka säätelisi yhä lisääntyvää pikavippien eli lyhytaikaisten lainojen antamista. Edistystä asiaan tuli, kun käsittelyssä olevan lain mukaan henkilöllisyys olisi pystyttävä todentamaan, varsinainen lainasuoritus ei olisi mahdollista yöaikaan ja todellinen vuosikorko olisi ilmoitettava. Yhä edelleen jää pikavippien myöntäjien valvonta kuluttajasuojan puolelle eikä finanssivalvonnalle, kuten olisi toivottu. Lyhytaikaisia pikalainoja myöntävän yrityksen voi siis kuka vain perustaa eikä yrityksen tarvitse rekisteröityä. Toisena ongelmana on pikavippien markkinointi, jota tapahtuu lehdissä, televisiossa, internetissä, postimyynnissä, puhelimitse ym. varsin villisti. Tähän ongelmaan olisi toivonut rajoituksia.

 

EU-vaalit

 

7.6 2009 päätetään Euroopan tulevista näkemyksistä. EU-vaalit jos mitkä ovat poliittiset vaalit. Koska parlamentissa ei ole oppositiota eikä hallitusta, ovat tärkeimmässä asemassa suurimpien puolueryhmien päättäjät. Muutamia esimerkkejä nyt päättyvältä kaudelta:

 

 

Palveludirektiivi. Konservatiivit olisivat halunneet mukaan myös sosiaali- ja terveyspalvelut sekä esittivät alkuperämaaperiaatetta, jossa esim. puolalainen siivousyritys olisi Suomessa toimiessaan soveltanut Puolan lainsäädäntöä.

Työaikadirektiivi. Maksimityöajaksi olisi konservatiivien mielestä sopinut 60 tunnin viikoittainen työaika, jossa päivystysaikaa työpaikalla ei olisi laskettu työajaksi. Tästä Vanhanen kovisteli demari ja vasemmistoliiton –meppejä, jotka eivät kannattaneet esitystä.

Tilaajavastuu, joka tarkoittaa, että pääurakoitsijalla olisi vastuuta myös alihankintaketjussa tai että vastuuta siirrettäisi sovitusti ketjussa eteenpäin, ei sopinut työnantajien puolesta työtä tekeville konservatiiveille.

Kemikaalilaissa demarit halusivat myös vastuuta yrityksille valmistamistaan ja myymistään tuotteista sekä ilmasto- ja ympäristöasioissa konservatiivit ovat äänestäneet sitovia energiansäästötavoitteita vastaan.

 

 

Tässäpä kuulumisia tällä erää. Mukavaa kevään jatkoa ja tervetuloa ainakin TUL -liittojuhlan päätapahtumaan Tampereelle Ratinan stadionille la 13.6. klo 19.00. Silloin nautitaan liikunnan riemusta, hienoista esityksistä ja yhteisöllisyyden tunnelmasta.

 

Terveisin

 

Sirpa

 

 

 

11.5.2009 RYHMÄPUHEENVUORO / TP 2008

 

Vuoden 2008 talousarviota laadittaessa valtakunnallisia ja alueellisia epävarmuustekijöitä oli jo liikkeellä. Puu- ja paperiteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn, paperin hinnan ja menekin ongelmat olivat rantautuneet. Tuottavuuden ja voiton maksimointi oli alkanut. Kasvottoman omistajan päätöksiin ei satavuotiset historiat osaamisesta paljon vaikuttaneet. Vuoden 2007 lopulla ei kukaan osannut eikä ääneen rohjennut arvioida mihin suuntaa tämä kaikki vielä kääntyisi. Oli kuitenkin turhaa käydä synkistelemän. Olihan meillä Satama, jonka menestymiseen huonoinakin aikoina oli vankka usko.

 

Tänä päivänä usean kunnan talous sukeltaa , näkymät heikkenevät päivittäin. Tulopohjan kapeneminen pakottaa kunnat miettimään toimenpiteitä, jotka auttavat selviytymään tulevasta ”jääkaudesta”.

Tähän ryhmää lukeutuu myös kaupunkimme. Kuluvan vuoden talousarviota on meidänkin tarkasteltava uudelleen ja mietittävä toden teolla keinoja talouden tasapainottamiseksi eli rahojen riittämisen turvaamiseksi. Tavoitteena olevan kumulatiivisen alijäämän ( 5,6 M€ ) hallittu kattaminen vuosien 2009 – 2011 ylijäämäisillä tilinpäätöksillä on oikean suuntainen, mutta ajan ennusmerkit huomioiden liian tiukka ja vaativa suunnitelma. On selvää, että taloussuunnitelmavuosien tavoitteet on arvioitava realistisesti uudelleen. Sekään ei valitettavasti helpota tehtävää kovinkaan paljon.

 

Vuoden 2008 tilinpäätöstietojen perusteella voidaan sanoa, että muodostunut tulos on Kotkalle kohtalainen. Kun talousarviossa pyrimme puolen miljoonan ylijäämään ja lopullinen tulos kipusi kolmeen miljoonaan, huolimatta siitä, että hoidimme erikoissairaanhoidon ylimääräiset kustannukset ja sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen ylitykset ja lisäksi pystyimme pienentämään vuoden 2007 tilipäätökseen sisältyvän kumulatiivisen 9,4 Milj. euron alijäämän 5,6 Milj. euroon, voimme sanoa, että olemme jossakin onnistuneet. Näiden numeroiden takana on paljon työtä ja toimintaa, joista kiitokset kuuluvat henkilöstölle, esimiehille ja johdolle. Asenteesta ja sitoutumisesta on näissä luvuissa pitkälti kysymys.

 

On myös rehellistä todeta, että vastuu palveluiden tuottamisesta, laaja-alaisesta kuntalaisten huomioimisesta, viihtyisästä ja turvallisesta asuinympäristöstä ja paljosta muusta on toteutunut.

 

kaiken kaikkiaan mitä tulee vuoden 2008 kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston tai konsernijaoston päätöksiin, sos.dem.valtuustoryhmä pitää niitä oikeina ja kaupungin kehittämisen kannalta järkevinä.

 

Seuraavassa luettelonomaisesti tilipäätöskertomuksesta poimittuja huomioita, joita ryhmämme erityisesti haluaa nostaa esille.

 

Hyvänä asiana pidämme organisaatiomuutoksen aikaansaamaa lasten- ja nuorten lautakunnan ja liikuntajaoksen perustamista. Liikuntalautakunnan perustaminen tämän vuoden alussa jatkoi järkevää linjausta.

 

Työttömyyslukujen kohdalla muutokset edelliseen vuoteen eivät olleet merkittäviä. Ilman suurempia analyysejä menneestä, tämän päiväset luvut kertovat kyllä yhteiskunnan ja Kotkan tilanteesta aivan toista. Suuri huoli tässä selvityksen kohdassa nousi myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kasvavista luvuista.

 

Sairauspoissaolopäivien pieni väheneminen viime vuodesta (1,7%) oli viesti oikeansuuntaisesta kehityksestä. Valitettavasti ko. vaikutusta ei talouden kannalta pystytty ulosmittaamaan johtuen palkkakustannusten noususta. Tästä huolimatta muutoksen suunta oli mielestämme oikea.

 

Tietyissä ammattiryhmissä on jo tällä hetkellä vaikea rekrytointitilanne. Kun seuraavan viiden vuoden sisällä reilu viidennes Kotkan kaupungin palveluksessa olevasta henkilöstöstä siirtyy eläkkeelle, on kysymys ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön riittävyydestä. Tulevassa kilpailussa pätevästä työvoimasta on meidän muistettava, että emme ole yksin. Muiden vaihtoehtojen joukosta Kotkan on erottauduttava tavalla, joka ohjaa työpaikan valintaa kaupunkimme eduksi. Maineen ja vetovoimaisuuden pilaaminen lomautus- ja irtisanomisilmoituksilla on ajattelematonta ja jopa vaarallista.

 

Tutkimuksen mukaan terveyshuollon toimenpiteillä voidaan vaikuttaa vain 15% terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, loput 85% koostuvat monista muista asioista. Tähän jälkimmäiseen ryhmään kuuluu myös kiinteistöjen hoito. Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat muodostuneet ongelmaksi monissa kaupungin rakennuksissa. Puhdas hengitysilma niin sisällä kuin ulkona on itsestään selvyys. Ongelmakohteet tulee välittömästi korjata ja altistuminen ja sairastuminen hengitystiesairauksiin kaikilla keinoilla estää.

 

 

EkoKotka-projektin käynnistäminen ja Kotkan Energian Korkeakoskelle rakennuttaman hyötyvoimalaitoksen käynnistymisen myötä kaupunkistrategia ”turvallinen ja puhdas elinympäristö” saa kaivattua konkretiaa.

 

Yksittäinen erityishuolta osakseen saava huomio oli hyvinvointipalveluiden tehtäväalueella sosiaalihuollon selvityksessä, jossa lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä oli noussut sadalla edellisestä vuodesta. Lisäksi uusia lastensuojeluilmoituksia tehtiin viime vuonna 451. Toimeentulotukea saaneiden asiakkaiden määrä on kääntynyt nousuun, asiakkaita oli 3655. Tämä tieto on huolestuttava ja tavalla tai toisella lisäanalyysin tarpeessa.

 

Muita mainitsemisenarvoisia asioita olivat :

 

 

 

Opetustoimen sektorilla : Hiidenkirnun ja Ututien erityiskoulujen uudisrakennuksen käyttöönotto Mussalon alakoulun yhteydessä.

 

Museotoimen sektorilla : Merikeskus Vellamon kävijämäärän runsaus. Tavoitteen ylittyminen yli 20.000:lla kävijällä oli hienoa.

 

Kuntatekniikan sektorilla: Itämeren kaasuputkihankkeen saaminen Mussaloon ja sen työllistävä vaikutus aikana, jolloin alueen työttömyysluvut ovat nousussa. Myös Kotolahden ratapihan laajennushankkeen käynnistyminen oli tervetullut tieto.

 

Miten tästä eteenpäin?

 

Tulevaisuus ei ole ruusuinen. Niukkuutta jaetaan jatkossakin. Valitettavaa on vain se, että senkin määräkin tulee varmuudella vähenemään. Meidän on päättäjinä kyettävä katsomaan kokonaisuutta riittävän laajasti. Alkuvuoden seminaarissa meille vakuuteltiin, että ennustaminen tässä taloustilanteessa ei auta, on osattava ennakoida. Meille kerrottiin myös, että organisaatiot eivät kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekoa liian pitkään. Ketteryydestä ja joustosta on tulevaisuuden selviämisessä pitkälti kysymys.

 

yös Suomen hallituksen toimenpiteet tässä vaikeassa tilanteessa olisivat tarpeellisia. Oikeanlainen ja järkevä valtionapujen kohdentaminen ja muiden tukitoimien osoittaminen talousvaikeuksissa kamppaileville kunnille olisi nyt toivottavaa. Pelkkien tuottavuusohjelmien vaatiminen kunnilta, joille viimeisten vuosien aikana on työnnetty jos jonkinlaista pakollista, kuntataloutta heikentävää tehtävää, ilman tarpeellisia resursseja, ei tilannetta valitettavasti ratkaise. On varmaa, että hallitus ymmärtää kuntien tilanteen, mutta linjalleen uskollisena lisää niiden tuskaa syyllistämällä niitä ylijäämäisten tilinpäätösten tuhlaamisesta ja huonosta varautumisesta pahanpäivän varalle. Valtiovarainministerin moitteet ja sormen ojennukset huonosti hoidetuille kuntatalouksille eivät ole oikeutettuja, ennemminkin jälkiviisautta. Valtiovarainministerin oma arvio syys-lokakuulta 2008 laman vaikutuksista Suomeen oli, että EI KOSKETA MEITÄ. Samalla tavoin kuin kuntien olisi pitänyt varautua, olisi valtionkin pitänyt se tehdä.

 

Näiltä askelmerkeiltä sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis avoimeen vuoropuheluun taloudentasapainottamisesta kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Myös rakentavien ja uusien ehdotusten saaminen henkilöstöltä on mielestämme tärkeää. Selviytyminen tulevasta vaatii jatkossakin henkilöstön sitoutumista ja oikeanlaista asennetta. Arvostamme myös kuntalaisten mielipiteitä, joissa on kysymys koko Kotkan edusta.

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.

 

Pekka Posti

Valtuustoryhmän pj. (sd.)

 

 

 

2.5.2009 VASTAUS KAI HOLMBERGILLE

 

Viime syksyn kunnallisvaalien jälkeen päivitettiin kotkalainen poliittinen kartta ja tämän työn tuloksena syntyi nk. koalitio. Aito ja vilpitön kutsu yhteisiin talkoisiin esitettiin myös kokoomusryhmälle. Aika, jolloin kivien heitosta puolin ja toisin ei olisi mitään hyötyä, päinvastoin, oli jo kaikkien tiedossa. Tiedettiin, että mahdollisimman laaja-alainen poliittinen yhteisymmärrys olisi paras tapa huolehtia kaupungistamme ja sen asukkaista. Tähän ryhmään kokoomus-RKP:llä oli pitkään ovi auki. Vastausta odotellessa, jäi ovi vielä raolleen maaliskuisen valtuustokokouksen jälkeen! Vastaus on nyt sitten saatu näin tyylikkäästi Kai Holmbergin yleisönosastokirjoituksen myötä.

 

Varsinaisen kirjoituksen muutamat väärät väittämät haluan oikaista seuraavasti:

 

Holmbergin mainitsema ”vaalivoitto” on kyllä huomioitu ja kädenojennus annettu. Se, että ei suostu kaikkiin vaateisiin, pyyntöihin ja ehtoihin on vain elämää.

 

Epäilys finanssikriisin vaikutusten huonosta ymmärtämisestä kaupunkimme talouteen ei sekään pidä paikkaansa. Se että tunnistaa muutoksen nopeinten ei ole tärkeintä, vaan se, että löytää keinot ja toimenpiteet, joilla tästä synkkenevästä tilanteesta selvitään.

 

Se mitä tulee ikävään vihjailuun pätevästä tai sopivasta, toivoisin Kai Holmbergin nimeävän reilusti kyseiset tapaukset. Muuten toivoisin kokoomuksen keskittyvän omiin energiaa vaativiin rasteihin.

 

Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen kapea-alaisuutta moittinut Holmberg tietää varsin hyvin, että kaupunginhallituksen alkuperäisessä raportin ohjeistuksessa ei ollut tarkoitus kuntarajat ylittävää selvitystä tehdä. Jo pelkästään aikataulullisesti kyseisen laajan raportin työstäminen olisi ollut mahdotonta. Ajatus tutkia tulevaisuudessa asia ei sinänsä ole huono, mutta tämän raportin kritiikiksi se oli tiedostettua snobbailua. Kiveen asioita ei ole hakattu, sillä väliraportti on selvitys, josta voi ja saa olla eri mieltä. Puuttuvat linjaukset, joita Holmberg tuo esiin, olisi kyllä ollut helppo tuoda ohjausryhmään sen istuvana jäsenenä.

 

Samaa mieltä Kai Holmbergin kanssa olen siitä, että kiinteistöjen asianmukaista hoitoa ei ole aiemmin otettu tarpeeksi vakavasti. Korjausrakentamiseen panostaminen on vasta nyt päätöksenteossa ymmärretty, kun maito on jo kaatunut. Kentällä tilanteen vakavuus on vuosia ollut tiedossa, mutta viestit määrärahojen riittämättömyydestä peruskunnostamiseen on kaikunut kuuroille korville.

 

Tulkitsin Kai Holmbergin vuodatuksen ja irtioton poliittiseksi vapunajan liturgiaksi ja rohkenen toivottaa kokoomukselle yhteistyöterveisiä kirjoittelusta huolimatta.

 

Pekka Posti

Valtuustoryhmän pj. (sd.)

Päiväkoti – ja kouluverkkotyöryhmän pj.

 

 

1.5.2009 VAPPUPUHE, Kotka, Sibelius-puisto klo 11.00

 

Hyvät toverit ja ystävät

 

Iloista ja aurinkoista suomalaisen työn ja ylioppilaiden juhlapäivää teille kaikille!

 

Tänään on myös kansainvälinen työläisten juhlapäivä. Vuonna 1886 Yhdysvalloissa järjestettiin mielenosoitus 8-tuntisten työpäivien puolesta, ja tämän mielenosoituksen myötä syntyi vappumarssin perinne. Suomessa ensimmäinen vappumarssi järjestettiin vuonna 1898. Tuolloin marssittiin raittiusliikkeen puolesta, ja lisäksi järjestettiin jopa alkoholin nauttimista vastustava lakko. Myöhemmin mukaan tuli työväenaate, sekä äänioikeusvaatimukset.

 

leni vappu on lapsesta asti merkinnyt työväenlauluja, marssia ja juhlaa. Aatteen arvot, tasavertaisuuden ja yhteisöllisyyden olen omaksunut perheessä sekä Kotka- ja urheiluliikkeessä kasvaneena. Oma roolini vappujuhlassa on vaihdellut yleisöstä nyt viimeisinä vuosina puhujana olemiseen. Olemme aina juhlineet vappua yhdessä useamman sukupolven kesken. Koska vappu on työn ja demokratian juhla, kannattaa sitä olla juhlistamassa kaduilla ja toreilla.

 

Hyvät toverit, ystävät

 

Taloudessa ei mene nyt hyvin. Uusimpien ennusteiden mukaan taloustilanne Suomessa heikkenee edelleen ja lama pitkittyy. Valtiovarainministeriö ennakoi talouden supistuvan tänä vuonna yli viidellä prosentilla, ja ensi vuonnakin kasvu olisi miinusmerkkistä. Työttömyys kasvanee yli 100 000 hengellä.

 

Porvarihallitus elvyttää eriarvoistavasti ja tehottomasti. Hallitus alentaa eniten rikkaiden veroja, ja samaan aikaan työttömyyden kasvaessa, työvoimapoliittisia määrärahoja leikataan ja ihmisiä jätetään oman onnensa nojaan. Tämä jos mikä on kylmäkiskoista oikeistolaispolitiikkaa, johon nyt eikä koskaan olisi mitenkään varaa.

 

Sosialidemokraattien (ja myös Kansainvälisen valuuttarahaston) mielestä tehokkainta elvytystä on julkisten menojen tilapäinen lisäys, erityisesti julkiset investoinnit ja kulutuskysyntää ylläpitävät toimet. Myös julkisen työllisyyden tilapäinen lisäys ja kohdennetut veronalennukset voivat tulla kyseeseen. Sen sijaan yleiset veronalennukset ovat tehoton tapa elvyttää, sillä suuri osa veronalennuksista säästetään, varsinkin nyt kun epävarmuus on kasvanut.

 

Hallituksen veronkevennyksiin painottunut elvytyspolitiikka ja haluttomuus nähdä kuntien vakavat ongelmat ovat johtamassa merkittävän velkaantumisen lisäksi kasvavaan työttömyyteen sekä heikentyviin palveluihin. Hallitus näyttelee hyväntekijää, ja tässä roolissa viestittää kansalaisille ”ilosanomaa” kertomalle, ettei hallitus nosta veroja eikä leikkaa. Se jättää kuitenkin kertomatta, että hallitus siirtää kaiken ikävän työn kuntien tehtäväksi. Kuntien talousvaje on 2 miljardia euroa, vaikka kelamaksun poisto helpottaakin ja yhteisöveron tuotto nousee 10 %. Osa rahoitetaan lisävelalla ja osa kuntien menojen leikkauksilla. Kuntien todennäköisten leikkausten vuoksi ei julkinen sektori kokonaisuudessaan elvytä tänä vuonna päätösperustaisesti menopuolen kautta ollenkaan!

 

Hyvät ihmiset,

 

Hallitus on murentanut vakavasti valtion ja kuntien verotulopohjaa vaarantaen näin palveluiden tuottamisen rahoituspohjan talouslaman pitkittyessä. Sosialidemokraatit olisivat tehneet pienemmät ja paremmin kohdentuneet veronkevennykset ja kohdentaneet osan säästyneistä tuloista kuntien talouden vahvistamiseen ja siten palveluiden tuottamiseen. Uskomme vahvasti, että palveluista kiinnipitäminen on tehokkainta ja parhainta elvytystä.

 

Kuntien kansalaisille tuottamien tärkeiden peruspalveluiden merkitys vain korostuu laman aikana. Kuntapalveluiden rapautuminen on estettävä. Tämän estämiseksi on valtionosuuksia nostamalla katettava kunnille kokonaan menolisäykset, joita työttömyyden nousu aiheuttaa. Verotulojen väheneminen ja kasvavat paineet palveluissa on korvattava sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia korottamalla.

 

Kun kuntien taloustilannetta korjataan nyt vain osittain, joutuvat ne lomauttamaan henkilöstöä, leikkaamaan palveluista ja korottamaan veroja. Lomautukset ja veronkorotukset heikentävät työllisyyttä ja kokonaiskysyntää, ja palveluiden leikkaukset kohdistuvat ongelmallisesti vanhuksiin, lapsiin ja sairaisiin.

 

Sosialidemokraatit haluaisivat vahvasti alkaneelle Paras -hankkeelle (kunta – ja palvelurakenneuudistukselle) jatkoa. Paras -hanke näyttää nyt hyytyvän ainoastaan suurimpien kaupunkien tuottavuusohjelmaksi.

Etelä-Kymenlaaksossa onkin jatkettava kuntien yhdistämistä riippumatta hallituksen toimista.

 

Hyvä kuulijat

 

Kuntien henkilöstöstä on huolehdittava. Kunnille on turvattava riittävät taloudelliset resurssit, jotta ne voivat kantaa oman vastuun työllisyydestä. Kuntien on huolehdittava osaltaan työllisyydestä ja kehitettävä uusia keinoja ja toimia kuten erityisohjelmia esim. kasvavaa nuorisotyöttömyyttä vastaan, jossa työharjoittelua ja oppisopimustoimintaa vahvistetaan sekä kesätyöpaikkoja lisätään. Kotkan kaupunki on pitänyt hienosti kiinni nuorten 1 kk. kestävistä kesätyöpaikoista.

 

Kuntien kautta tapahtuva elvyttäminen on tehokasta ja alueellisesti laajaa

 

Hallitus on jättänyt käyttämättä juuri sen keinon – kuntien talouden elvyttämisen, jolla voisi kaikista suorimmin ja varmimmin vaikuttaa kotimaiseen kysyntään, kansalaisten tarvitsemiin hyvinvointipalveluihin ja työpaikkojen turvaamiseen alueellisesti tasapainoisella tavalla. Kovapintainen pidättäytyminen kuntien talouden elvyttämisestä viestii siitä, että finanssikriisin laskua maksatetaan meilläkin tietoisesti niillä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevilla, joilla on siihen kaikista vähiten varaa. Työntekijöiltä odotetaan taas kerran uhrautumista palvelujen pelastamiseksi. Muutoinkin ylikuormittuneissa työyhteisöissä venyminen ei kuitenkaan ole enää mahdollista.

 

SDP esitti kuntien rakennusinvestointeihin valtion 10 prosentin avustusta. Valtion rahoitusosuus suoritettaisiin rakennusvaiheen aikana, eikä hallituksen esittämällä jälkirahoitusmallilla. SDP esitti myös kaikelle vuokra-asuntojen uustuotannolle 10%:n investointiavustusta, ja että vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuen nykyinen omavastuukorko puolitettaisiin 3,4 prosentista, eli olisi näin menetellen 1,7 prosenttia. Tämä mahdollistaisi 10 euron lähtövuokratason neliömetriä kohden, jota voitaisiin pitää asumisen nykyhinnoissa kohtuullisena.

 

Hyvät kuulijat

 

Erityisongelmana tällä hetkellä on vahvistuva nuorten työttömyys. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on kasvanut vuodessa lähes viidenneksen. Joissakin kaupungeissa nuorisotyöttömyyden nousu on räjähdysmäistä, puhutaan jopa yli 80 % kasvusta edellisvuoteen. Hallitus ei ole kuitenkaan ymmärtänyt, kuinka vakavassa tilassa nuorisotyöttömyys nyt on. Esim. työministeri on puhunut työttömyyden maltillisesta kasvusta. Kotkassa nuorisotyöttömyys on noussut yli 50 prosenttia. Nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi meidän pitää vaikuttaa kotimaisilla työvoimapoliittisilla toimilla, jotta nuorten työttömyys ei veny ja muodostu pitkäaikaistyöttömyydeksi.

Työvoimapulaa enteilevässä Suomessa ei ole varaa jättää näin suurta osaa nuorista työmarkkinoiden ulkopuolelle. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi on räätälöitävä erityisiä toimia, joilla tuetaan nuorten kiinnittymistä koulutukseen ja työelämään. Nuoret tarvitsevat nyt kipeästi työ- ja harjoittelupaikkoja sekä koulutusta.

 

Nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymiseksi tulee varmistaa että nuorten yhteiskuntatakuu takaa kaikille alle 25-vuotiailla nuorilla on joko koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan. Olisi myös selvitettävä, voitaisiinko oppivelvollisuus ulottaa peruskoulun jälkeiseen toisen asteen koulutukseen.

Emme halua toistaa viime laman virheitä, jonka seurauksena 1960 – 1965 -syntyneiden työllisyysaste on pysyvästi pienempi kuin muiden ikäluokkien. Monen lapsen elämään lama vaikutti pysyvästi. Nuorisotyöttömyyden hoito on nostettava ykkösasiaksi, muiden pohjoismaiden tapaan.

 

Hyvät kuulijat

 

Valtion omistajapolitiikalla ei haluta tai osata vaikuttaa työpaikkojen säilymiseen. Stora Enso on antamassa lähtöpassit 2000 toimihenkilölle. Lähtevistä alle puolet tulee olemaan Suomesta. Työntekijöille huonot uutiset tuskin jäävät tähän. Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen arvioi viime viikolla, että metsäteollisuus joutuu lähiaikoina ajamaan alas yhä enemmän tuotantoaan Suomessa. Joten tuhansien ihmisten työpaikat ovat vaarassa. Jo tällä hetkellä on paperiliiton työntekijöistä yli 50 % lomautettuna.

 

Hallitus on ilmoittanut, ettei se aio puuttua Stora Enson toimintaan mitenkään. Valtion omistajaohjaus on siis mallissaan: ei mitään tahtotilaa pörssiyhtiöissä eikä muissakaan esim. Itellan, yli 2000 työntekijän YT neuvottelut, ole osoitettu. Samaan aikaan vedotaan yksityisiin yrityksiin työvoimasta kiinnipitämiseksi. Hallituksen työllisyyspolitiikka kuulostaakin näin ollen varsin ristiriitaiselta. Se jättää kaikki keinot käyttämättä, joita sillä olisi halutessaan käytettävissä. Keinoja olisivat esim. ottaa tuottavuusohjelmaan aikalisä tai keskeyttää se, vaikuttaminen valtionyhtiöiden henkilöstöpolitiikkaan ja julkisten investointien käynnistäminen, tukeminen ja rahoittaminen.

 

Nyt tuntuu, että vauhtisokeus on iskenyt pahemman kerran. Ahneudelle ei näy loppua. Tuntuu, että osa lomautuksista (esim. metsäteollisuus) tehdään laman varjolla, ja lomautusperusteet ovat kyseenalaisia. Ihmisiä kohdellaan kuin pelinappuloita, joita voi vaan siirrellä sinen tänne tai heittää pois. Metsäteollisuuden säästötalkoissa tarvittaisiin nyt pitkäjänteisyyttä. Porvarihallituksen linja on raaka. Todellisuudessa metsäteollisuudelle kohdistuva verorasitus aiotaan yli kolminkertaistaa vielä tämän hallituskauden aikana. Puheissa kuitenkin puhutaan toimintaedellytysten parantamisesta.

 

Keinoja irtisanomisten ehkäisemiseksi olisivat koulutuksen, kehitystoiminnan ja osa-aikaisten työpaikkojen käyttö ylimenoaikana. Ei lama/huonot ajat kestä ikuisesti.

 

Hallitus heikentää myös pahasti Kaakon kulmalla lähes ainoan viime vuosina kasvaneen toimialan, logistiikan, työpaikkoja ja toimintaedellytyksiä. Logistiikka työllistää 40000 henkilöä. Epäusko hallituksen toimista logistiikkaan näkyy mm. tullin henkilöstövähennyksillä, rekkaparkin siirrolla ja rekkojen ylipainomaksuilla. Samaan sarjaan voi lisätä myös Kotolahden ratapihan rahojen viennin, eikä E 18 aloitusta Idän suunnassa näkynyt hallituksen elvytyspaketissa.

 

Hyvät kuulijat,

 

Tähän loppuun haluan lausua vielä muutaman sanan tulevista Euroopan parlamentin vaaleista.

 

Euroopan parlamentin vaalit pidetään reilun kuukauden päästä, kesäkuun seitsemäntenä päivänä. Nyt kannattaa olla valppaana ja äänestää Suomelle tärkeissä vaaleissa. Nyt on oikeasti paljon pelissä.

 

Sosialidemokraattien tavoitteena on kehittää Euroopan unionista sosiaalisempi ja yhteistyökykyisempi. Yhteistyön Euroopassa ihmisillä on hyvä elää ja tehdä työtä. Sosialidemokraattisen Euroopan tunnusmerkkejä ovat hyvä työllisyys, ihmisten taloudellinen riippumattomuus, turvallisuus, tasa-arvoiset julkiset palvelut ja ympäristön kannalta kestävä kehitys. Me emme kannata eurooppalaisen oikeiston tavoitteita ja kovia arvoja: Euroopan unioni ei ole vain organisaatio meille, joka vapauttaa markkinoita kaikilla taloudellisen ja inhimillisen elämän alueilla. Oikeistolle markkinatalous on isäntä, sosialidemokraateille markkinatalous on renki. Me, sosialidemokraatit haluamme ihmisen näköistä ja kokoista Eurooppaa, jossa kansalaisten tarpeet ja toiveet ovat lähtökohtana.

 

Parlamentilla on erittäin keskeinen asema esimerkiksi työlainsäädännöstä päätettäessä. Siksi jokaisen työntekijän kannattaa olla hereillä.

 

Työaikadirektiivin sovittelu epäonnistui EU:ssa, mikä on palkansaajien kannalta huono asia. Euroopan parlamenttia on kuitenkin kiittäminen siitä, että se puolusti palkansaajia viimeiseen asti, eikä hyväksynyt ministerineuvoston kantaa tukevaa sovitteluratkaisua, joka olisi romuttanut työaikasuojelun. Suomen edustajista ministerineuvoston kantaa vastaan äänestivät vain sd ja vas. edustajat.

 

Parlamentti voi aina parantaa komission esityksiä, jos siellä on päättämässä työelämää ymmärtäviä edustajia. Talous- ja työllisyyskriisi sekä ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat myös keskeisiä asioita tällä hetkellä, joissa tarvitaan Euroopan yhteisiä ratkaisuja.

 

Kannattaa siis äänestää tärkeissä EU-vaaleissa 7.6.2009!

 

Sirpa Paatero

kansanedustaja (sd)

 

 

16.4.2009  LASTEN PALVELUT SUUNNITELTAVA HUOLELLA

 

Esikouluikäisen äitinä ja kaupunginhallituksen jäsenenä haluan ottaa kantaa koulu- ja päivähoitoasioista käytyyn keskusteluun. Kysymyksessä on yksi arvokkaimmista kuntien tuottamista palveluista. Sanalla arvokas en tarkoita rahaa, vaan sitä arvoa, merkitystä, joka näiden asioiden onnistumisella tai epäonnistumisella on pienille, elämänsä alkutaipaleella oleville lapsille ja nuorille.

 

On näissä yksiköissä toimivan henkilökunnan ammattitaidon ja työhön sitoutumisen ansiota, että lapsemme saavat niukkoihin rahallisiin satsauksiin nähden laadukasta hoitoa, tukea ja opetusta elämänsä polulle. Kokemusteni mukaan henkilökunta pyrkii, rajallisista resursseista huolimatta, silminnähden kehittämään laadullisesti yksiköiden toimintaa pienilläkin muutoksilla. Yleensä tämä kysyy eniten juuri heidän viitseliäisyyttään ja aikaansa.

 

Kunnat tulevat lähivuosina kamppailemaan yhä tiukempien taloudellisten raamien armoilla. Tässä tilanteessa on kuntapäättäjillä ja virkamiehillä erittäin haasteelliset ajat toimia. Kun rahaa on vähän, tulisi sen käyttö suunnitella yhä tarkemmin ja rakentavammin. Niukat varat on pyrittävä kohdistamaan hyvällä suunnittelulla pitkäjänteisesti, ennen kaikkea kiinnittäen huomiota laatuun.

 

Päivähoito- ja kouluverkon selvityksessä pyritään ennakoimaan tulevaa. Yhtenä selvitettävänä asiana on kaupungin eri asuinalueiden väestönkehitys, jolla arvioidaan tulevia tarpeita. Tähän perustuu myös, kansanedustaja Pentti Tiusasen kritisoima, kaupunginhallituksen taannoinen päätös, jäädä Otsolan päiväkodin osalta odottamaan päivähoito- ja kouluverkkoselvityksen tuloksia. Aikaa selvityksen valmistumiseen on enää muutama kuukausi. Olisi ajattelematonta tehdä päätöksiä hätiköidysti, odottamatta arviota todellisista alueellisista tarpeista. Lasten ja nuorten lautakunta on osaltaan hyväksynyt tarveselvityksen mukaisen ehdotuksen uuden päiväkodin rakentamisesta vanhan paikalle. Samaan aikaan se on myös edellyttänyt selvitettäväksi suuremman ja keskitetyn päiväkodin rakentamista Karhulan alueelle. Uskoakseni kaupunginhallitus halusi ja haluaa päätöksillään tehdä pidemmän ajan ratkaisuja, palvelemaan päivähoidon alueellisia tarpeita myös tulevaisuudessa. Otsolalaisten ei siis varmastikaan kannata olla huolissaan omien palveluidensa puolesta. Kuten usein olemme saaneet huomata, hetkellisesti halvin ratkaisu, ei useinkaan ole pitkällä aikavälillä se kaikkein paras.

 

Päivähoito- ja peruskoulupalvelujen järjestäminen on laaja ja monisyinen kokonaisuus, jossa päätöksiä ei tule tehdä heppoisin perustein, vailla mahdollisimman kokonaisvaltaista kuvaa tulevasta. Tähän työhön on sisällytettävä mahdollisimman turvallinen ja lapsen kehityksen kannalta laadukas päivähoito- ja kouluympäristö, henkilökunnan riittävyys ja ammattitaito, sekä opetuksen laatu.

Jokainen kuntalainen varmasti ymmärtää, ettei tämän kokoluokan muutoksia ja kehitystyötä tehdä hetkessä. Uskon, että harkitsevalla ja kokonaiskuvaa hahmottavalla asioiden eteenpäin viemisellä, pystymme pitkällä aikavälillä kehittämään tämän tärkeän kokonaisuuden palveluita parempaan suuntaan.

 

Pia Hurtta

kaupunginhallituksen jäsen (sd)

 

 

26.03.2009 NOPEAA TOIMINTAA

 

NOPEAA TOIMINTAA

 

Mielenkiinnolla politiikkaa seuraten olen huomannut, että maamme hallitus on tällä hetkellä se ”nopean toiminnan joukko” Suomessa. Kauhajoen koulusurmien tapahduttua alkoi sisäministerimme Anne Holmlund heti toimia niin kuin tällaisissa tilanteissa pitääkin. Ensi töikseen hän alkoi rajoittaa aseenkantolupien saantia, sehän on helpoin tapa lähestyä asiaa. Keinot, mitä hän toi julkisuuteen ja myöhemmin jopa lakiesitykseksi, ei mielestäni tule korjaamaan tätä asiaa. Sisäministeri ehdottaa, että lääkärit tekisivät tarkastuksia kun ihminen haluaa itselleen aseenkantoluvan. Lääkärin päätehtävä on mielestäni hoitaa sairaita, ei tutkia terveitä ihmisiä. Ihmetellä pitää kun näinä päivinäkin viestit ovat sellaisia, ettei lääkäreitä löydy edes niihin virkoihin, joita on avoinna. Poliiseillekin tulee lisää työtä lakiesityksen myötä. Kuitenkin monissa tilanteissa poliisiylijohtajaa myöten myönnetään se, että poliisi tarvitsisi lisää resursseja.

 

Se mietityttää, että miten sellaisten nuorten tulee käymään, jotka haluaisivat metsästyskortin saatuaan itselleen oman aseen ja aseenkantoluvan? Lakiesityksessä tätä oikeutta tultaisiin rajoittamaan. Tietääkseni näistä nuorista, jotka ovat hakeutuneet metsästysharrastuksen pariin ja saaneet aseenkantoluvan, ei ole ollut yhteiskunnalle suurta harmia. Eräs hallituksen naisministeri hiljattain totesi, että nuoria olisi saatava metsästysharrastuksen pariin, jotta metsästysharrastus ja riistanhoitotyö eivät Suomessa häviäisi tai jäisi harvojen harrastajien harteille. Käsiaseen tarpeellisuuteen metsästysharrastuksessa suhtaudun kuitenkin epäillen. Jos verrataan aseenkantoluvan ja ajokortin saamista keskenään voi alkaa asiaa ymmärtämään. Kun nuori menee autokouluun ja lääkäritarkastukseen niin harvoin tulee sellaista tilannetta, ettei ajokorttia myönnettäisi, jos nuori henkilö läpäisee vaadittavan tutkinnon. Jos nuori hakee aseenkantolupaa niin millä ihmeen konstilla lääkäri tai poliisi pystyy havaitsemaan, ettei tietty nuori henkilö ole valmis saamaan aseenkantolupaa. Ei ajokoetutkinnossakaan pystytä havaitsemaan niitä nuoria, joista tulee kaahareita ja kuolonkolareiden aiheuttajia. Uskoisin, että ei lääkäri eikä poliisi pysty havaitsemaan sellaista nuorta, joka tulee joskus mahdollisesti aiheuttamaan suurta surua yhteiskunnassa aseenkantoluvan saatuaan. Saamme kuitenkin lukea, joka viikko tiedotusvälineistä jonkun nuoren kaahanneen autolla ja aiheuttaneen kuolonkolarin, mutta niistä nuorista metsästysharrastuksen parissa toimivista nuorista harvoin kirjoitellaan samankaltaisia uutisia.

 

Toinen julkisuuteen nopeasti tuotu asia oli tuo kuuluisa pääministeri Vanhasen hiihtolenkkituotos. Taisi olla Rukalla liian raskaat ladut ja aivot jäivät ilman happea. Tosiasiahan on se, että kabineteissa asiaa on varmasti valmisteltu pitkään, mutta asian ulostulo olisi vaatinut enemmin happea ja hyväksyntää muiltakin yhteiskunnan tahoilta. Vanhanen ei ole vielä tähän mennessä luvannut sitä kansalle, että pysyykö nykyinen eläke-ikä voimassa vai onko 65- vuotta vielä tulossa takaisin päätettäväksi. Poliitikko tekee mustastakin valkoisen.

 

Nämä kaksi erilaista asiaa on ollut sellaisia asioita, jotka ovat olleet kansalaisten keskusteluissa. Kuvaavaa näille asioille on se, että nämä nopeasti laaditut ja yleiseen tietoon tulleet asiat ovat sellaisia, ettei niille ole yksittäistä korjaustoimenpidettä. Kauhajoen koulusurmien tapahduttua käytiin heti hoitamaan asiaa sieltä yksinkertaisemmasta ja halvimmasta päästä. Saa nähdä, tuleeko rahaa tässä taloustilanteessa enemmin esim. kouluterveydenhuollon järjestämiseen tai syrjäytymisen ehkäisyyn, epäilen. Tällaisessa taloustilanteessa on helppo unohtaa tällaiset asiat. Eläke-esitys oli sellainen mikä sai kansan liikkeelle ja poliitikot sekaisin, mutta yhteistä oli se, että kaikki oli voittajia ainakin poliitikkojen mielestä. Kaikki tahot julistivat samaa asiaa, että työolosuhteet olisi saatava sellaisiksi, että palkansaajat pysyisivät mahdollisimman pitkään työelämässä. Tosi asia on se, että työelämässä on vauhti vaan kiihtynyt ja entistä pienempi porukka tekee töissä entistä pitempää päivää. Tuottavuus ja ahneus nousivat, mutta oliko hintana se, että työntekijät haluavat tai joutuvat lähtemään eläkkeelle ennen oikeaa eläke-ikää. Suomessa on todella helppoa päästä työntekijästä irti, jos on nk. tuotannollinen ja taloudellinen irtisanomisperuste ja sen lisäksi meillä lakisääteiset ja työehtosopimuksissa olevat lyhyet irtisanomisajat ovat yksi syy siihen, että vanhempia laitetaan työelämästä pois. Meillä on yksinkertaisesti helppoa päästä työntekijästä eroon.

 

Maamme hallituksen toiminta on ollut nopeaa näissä tapauksissa. Nopeasti on toimittava tietyissä tilanteissa, mutta mielestäni edellä pohtimani asiat ovat sellaisia, että niissä ei nopealla toiminnalla tulla saamaan hyviä tuloksia aikaan. Nopea toiminta on näyttävää ja se jopa uppoaa kansaan. Turvallisuuteen panostaminen kaikilla elämänalueilla on tärkeää. Sen vuoksi pitää päätöksiä tehdä pitkäjänteisesti ja resursseja pitää laittaa oikeaan paikkaan. En usko, että aseenkantolu

pia rajoittamalla tai eläkeikää nostamalla saadaan oikeita ratkaisuja.

 

Jouni Leppänen

Jäppilä

 

 

03.03.2009 MIETTEITÄ ELÄKEUUDISTUKSESTA

 

Hallitus on siis suuressa viisaudessaan päätynyt eläkeikärajan asteittaiseen nostoon. Päätöstä valmisteltiin kokonaiset kaksi päivää ilman työmarkkinaosapuolten osallistumista. Itse uskon, että valmisteluja on käyty tästä aiheesta kabineteissa aiemminkin. Omassa porukassa.

 

Suomessahan lama, tai ainakin osittaiset laskusuhdanteet ovat seuranneet toisiaan noin16- 20 vuoden välein, pois lukien 50-luku, jolloin sodan jälkeinen rakentaminen ilmeisesti osittain vaikutti ja talouden kasvu oli vielä voimissaan. Seuraava lama on siis odotettavissa tämän teorian mukaan noin 2025 – 2030. Itse olen silloin 62-67 vuotias, eli työelämässä hallituksen mukaan vielä käytettävissä. Kiva olisi tietää, kuka minut pitää sen ikäisenä ja ties kuinka huonokuntoisena palveluksessaan? Tämän päivän tehokkuusvaatimuksetkin kun ovat sitä luokkaa, ettei ruumiillista työtä tekevien oleteta pääsevän lähellekään nykyistä eläkeikää työkuntoisina. Lisäksi tämä päätös tulee väkisinkin tiukentamaan ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen kriteereitä.

 

Miten tämä eläkeiän nosto tulee sitten vaikuttamaan työnantajan maksuihin, tasa-arvoiseen kohteluun, syrjintään ym.? Se jää nähtäväksi. Tosiasia on, että iäkkäämmillä ihmisillä on lähes aina enemmän vaivoja, etenkin jos työvelvoitteen määrä on sama kuin nuoremmilla ja työn luonne on ruumiillista. Siihen ei paljoa voi työhyvinvointikokouksilla vaikuttaa, vaikka tarkoitus olisi kuinka hyvä. Sitä kautta työnantajien vakuutusmaksut nousevat ja ikäihmisiä aletaan syrjiä työhönotossa yms. Vanhempia irtisanotaan jollain verukkeilla ja irtisanottu syrjäytyy työelämästä, aivan kuten tänäkin päivänä. Tosin kaikessa täytyy muistaa meidän yksilölliset eromme.

 

Jos taas työsuoritukseen annetaan helpotuksia, niin miten se tapahtuu? Onko sille tietty ikäraja? Kuntokartoitus? Vertailun kohteeksi otetaan työpaikan huippuyksilö ja palkkaus tapahtuu samassa suhteessa kuin on fyysinen/psyykkinen kunto suhteessa tähän parhaaseen? (Osittainhan näin jo tapahtuu henkilökohtaisen palkan osuuden laskennassa). Tämä toistetaan vuosittain? Onko oikein jos vanhempi henkilö tekee 100% siitä mihin pystyy, mutta saa palkkaa muihin (nuoriin) verrattuna 60%, jotka myös tekevät 100% siitä, mihin pystyvät? Ehkä on. Minusta ei.

 

Ikävä kyllä itse en ainakaan ole mekaaninen kone, jonka voi purkaa osiin ja tarkastella miten hyvin osat vielä pelaa. Jos jokin ei pelaa, olen työelämän pyörissä heikoilla. Meihin kun voi vain hyvin harvoin vaihtaa varaosia.

 

Toiset asentavat autoihin niitä teholastuja, jotta saadaan kaikki teho irti koneesta. Yleensä koneen käyttöikä siitä kyllä kärsii. Nykyään näitä teholastuja on piilotettu myös aikatauluihin, budjetteihin, työaikoihin, työpalkkoihin, työntekijöiden määriin yms. Lienee turha mainita keiden käyttöikä siinä on vaarassa?

 

Petri Hjelt

Kaupunginvaltuutettu (sd)

 

 

17.02.2009 SOSIAALITUPO PURKI SATA-KOMITEAN PATTITILANTEEN

 

Kotkan ammatillisen paikallisjärjestön, Kotkan Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön sekä Wanhojen Tovereiden Sosiaalituvan uudistamista käsitelleessä tilaisuudessa puhuneen SAK:n apulaisjohtaja Kaija Kallisen tiedote.

 

 

SOSIAALITUPO PURKI SATA-KOMITEAN PATTITILANTEEN

 

Sosiaalitupo mahdollisti sen, että sosiaaliturvaa uudistava SATA-komitea pääsi jatkamaan työtään yksimielisen välimietinnön pohjalta. Työmarkkinajärjestöjen sopimus vahvistaa työeläkkeiden rahoitusta, pysäyttää työttömyysturvan leikkaukset sekä lisää työttömyysajan aktiivitoimia. Sopimukseen sisältyy myös heikennyksiä, mutta kokonaisuuden kannalta syntynyt ratkaisu – etenkin nykyisessä taloustilanteessa – on vähintään tyydyttävä.

 

Työttömyysturvassa oleellinen parannus on työssäoloehdon lyheneminen 8 kuukauteen. Lisäksi määräaikaisia työsuhteita useille työnantajille tehneiden ja pitkäksi aikaa lomautettujen pääsy muutosturvan piiriin helpottuu. Aktiivitoimien kuten työvoimapoliittisen koulutuksen aikana maksettavat tuet nousevat merkittävästi.

 

Sopimuksen mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 päivän kesto säilyy ja kaikkia työttömiä kohdellaan jatkossakin yhdenvertaisesti, kun ansio- ja perusturvan välinen rahoitus- ja etuussuhde pysyy ennallaan. Lisäksi vuorotteluvapaa sovittiin vakinaistettavaksi ja työttömän koulutusajan tukiin on tulossa parannuksia.

 

Parannusten hintana työttömyysturvan lisäpäivien alaikäraja nousee vuodella ja koulutukseen käytettävä aika kuluttaa ansiosidonnaisen tuen 500 päivän maksimiaikaa. Miinuksena voi nähdä myös sen, ettei tärkeiksi koetuissa tavoitteissa, kuten lomakorvauksien jaksotuksen poistamisessa ja alkukarenssin lyhentämisessä edetty.

 

Sosiaalitupon merkittävin osa on työeläkkeiden rahoituksen vahvistaminen. Eläkemaksua nostetaan vuosittain 0,4 prosenttiyksikköä vuosina 2011 – 2014 ja korotus jakautuu tasan työnantajien ja työntekijöiden kesken. Lisäksi nuorena työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneen eläketurva paranee ja osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuutta parannetaan.

 

Eläkeratkaisun miinus on, että osa-aikaeläkkeen ikäraja nousee kahdella vuodelle 60 vuoteen ja myös eläkkeen karttuma heikkenee nykyisestä.

 

SAK:laisten ammattiliittojen jäsenten näkökulmasta on oleellista, että sosiaalitupon syntyminen torppasi suunnitelmat työttömyysturvan leikkauksista. Juuri nyt, kun irtisanomiset ja –lomautukset ovat jokapäiväisiä, saavutettu ratkaisu on merkittävä.

 

Työeläkkeissä ja työttömyysturvassa saavutetut parannukset eivät merkitse sitä, että perusturva ja sen taso olisi SAK:lle toisen luokan kysymys. SATA-komitea tulee nyt keskittyä ratkomaan perusturvassa olevia ongelmia. Kiireellisintä on parantaa asumistukea ja kohentaa työmarkkinatuen saajien asemaa muun muassa poistamalla tuen tarveharkinta.

 

SAK ei ollut päättämässä työnantajien kansaneläkemaksun poistamisesta. Se oli lähtökohtana työmarkkinajärjestöjen sosiaalituponeuvotteluissa, mutta päätös kela-maksun poistamisesta ja sen aikataulusta on maan hallituksen.

 

Lisätietoja:

 

apulaisjohtaja Kaija Kallinen, puh.040-500 2417

 

www.sak.fi/sosiaaliturvauudistus

 

 

26.1.2009 VALTUUSTOSOPIMUS VAALIKAUDELLE 2009-2012

 

Allekirjoittaneet Kotkan kaupungin valtuustoryhmät ovat sopineet keskeisistä toimintatavoista, joilla Kotkan kunnallispolitiikkaa johdetaan valtuustokaudella 2009 – 2012.

 

Kunnallispolitiikassa ei ole enemmistöparlamentarismia, vaan jokainen poliittinen ryhmä saa osuutensa luottamushenkilöpaikoista. Sen vuoksi jokainen poliittinen päättäjä on osaltaan vastuussa kunnallisesta päätöksenteosta. Kunta-asioiden hoitaminen on kaikkien valtuutettujen yhteinen asia. Siksi on välttämätöntä, että valtuustoryhmät sitoutuvat neuvottelemaan kaikista päätettäväksi tulevista asioista ja pyrkivät pääsemään sopimukseen ennen lopullista päätöksentekoa. Erityisesti kiristyvä talous asettaa haasteita, joista Kotka voi selvitä vain rakentavalla yhteistyöllä.

 

Allekirjoittajat katsovat, että ainakin seuraavat asiat vaativat erityistä, puoluerajat ylittävää yhteisharkintaa:

 

 

Veroprosentin pitäminen ennallaan.

Talouden tasapainottaminen.

Investointien tarkka harkinta.

Ennalta arvaamattomien investointien tarve.

Käyttötalouden kustannusten kasvun rajoittaminen.

Organisaation muuttaminen toimivuuden parantamiseksi.

Kouluverkkoselvityksen tekeminen.

Alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä Kouvolan että Haminan ja sen lähikuntien suuntaan.

Kotkan ja Haminan satamien yhteistyön kehittäminen.

Erilaisten palvelujen turvaaminen.

Kaupungin palveluksessa olevan henkilökunnan aseman turvaaminen.

Eko – Kotkan edelleen kehittäminen.

 

Allekirjoittajat ovat valmiit nopeasti nimeämään tarvittavat henkilöt tekemään ehdotuksia talousarvion ja–suunnitelman avaamiseksi ja uusien ratkaisujen löytämiseksi, jos taloussuhdanteiden laskukausi ja mahdollinen lama uhkaavat vaurioittaa Kotkan taloutta. Samoin allekirjoittajat ovat valmiit nimeämään poliittiset työryhmät alueellista yhteistyötä varten sekä Kotkan ja Haminan satamien yhteistyön tiivistämiseksi.

 

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ja niihin pääsemisen keinot on esitetty oheisessa valtuustosopimuksen laajemmassa osassa, jonka valtuustoryhmät ovat hyväksyneet.

 

Kotkassa 26.1.2009

 

 

Pekka Posti

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Semi Lommi

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 

 

 

Sami Virtanen

Vihreiden valtuustoryhmä

 

 

Heikki J. Oksanen

Keskiryhmän valtuustoryhmä